Kategori:

Kvalitet i vuxenutbildning i vårt fokus

Att gå på vuxenutbildning är en viktig möjlighet för många. Det är också ofta en väg till en ny riktning i yrkeslivet eller till högre studier....

Flexibilitet brister i kommunal vuxenutbildning

Skolinspektionen har granskat om elever som studerar teoretiska kurser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå erbjuds flexibilitet och...

Överklagandenämnden är alltjämt behörig att pröva om beslutsmyndigheten haft fog för att avvisa ett överklagande som kommit in för sent

Överklagandenämnden finner sig alltjämt behörig att pröva beslutsmyndighetens rättidsprövning efter att nya förvaltningslagen (2017:900) har trätt ...

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

En förutsättning för många elever att nå goda resultat inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att utbildningen och undervisningen är...

Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion

En fullbordad gymnasieutbildning är en viktig faktor för att kunna etablera sig i arbetslivet. Gymnasieskolans introduktionsprogram Språkintrodukti...

Helhetssyn skapar kvalitet på Visättraskolan

Under hösten gjorde Skolinspektionen en regelbunden kvalitetsgranskning av Visättraskolan i Huddinge kommun. Skolan fick den högsta bedömningen ino...

Röster om inspektion - Rektor Hamid Zafar

De beslut och rapporter Skolinspektionen skriver blir i många fall ett starkt inspel i förändringsarbetet. I vissa är det just detta ökade tryck so...

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 1 2019

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 1, 2019 Resultaten från skolenkäten hösten 2018Nu har resultaten från Skolenkäten för HT 2018 kommit. Höstens...

För svårt – och för lätt

Var fjärde elev i årskurs 9 tycker att skolarbetet är för svårt och en lika stor andel anser å andra sidan att de får för få utmaningar. Det visar...

Skolenkäten HT 2018

Här hittar du resultatet för skolor och kommuner från Skolenkäten, som besvarats av 190 000 elever, föräldrar och lärare under hösten 2018.

Webbinarium om källkritiskt förhållningssätt

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen om källkritiskt förhållningssätt på 30 skolor i årskurs 7–9. Under webbinariet berättade...

Skolhuvudmännens arbete för god styrning och ledning på skolor med hög rektorsomsättning

Skolinspektionen genomför nu en granskning av huvudmännens arbete för en god styrning och ledning av den pedagogiska verksamheten på skolor som har...

"Beslutet blir ett kvitto på vad som fungerar och vad som behöver utvecklas"

Skolinspektionen har gjort en regelbunden kvalitetsgranskning i Bjuvs kommun. ”Vi ser den regelbundna kvalitetsgranskningen som ett bra stöd i vårt...

Webbinarium: Granskning av kvaliteten i undervisningen om källkritiskt förhållningssätt

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen om källkritiskt förhållningssätt på 30 skolor i årskurs 7–9. Granskningen visar att många...

Webbinarium - Källkritik

Du är välkommen att delta i ett webbinarium som Skolinspektionen anordnar om: Undervisning om källkritiskt förhållningssätt När: Tisdagen den 22...

Skolinspektionen beslutar om statliga åtgärder för rättelse för Botkyrka kommun

Skolinspektionen har den 9 januari meddelat ett beslut om statliga åtgärder för rättelse. Beslutet gäller Storvretskolan i Botkyrka kommun och...

Anmälan om ändring i ägar- och ledningskretsen

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är från och med den 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till Skolinspektionen...

Att enbart behandla ansökningar till en skolenhet löpande och inte ha något samlat skolval ansågs inte uppfylla krav på förutsebarhet

Beslut den 2018-05-23 dnr 2018:175 ÖVERKLAGAT BESLUT Beslut den 7 mars 2018 om skolplacering i förskoleklass BESLUT Överklagandenämnden upphäver de...

ÖKN fann att eleven får anses omfattas av urvalsprincipen särskilda skäl

Beslut: 2018-01-11 dnr: 2018:81 ÖVERKLAGAT BESLUT Beslut den 17 januari 2018 om skolplacering Beslut Överklagandenämnden upphäver det överklagade...

Stadieindelning av kursplanerna för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning i specialskolan

Skolverket avser att stadieindela kursplanerna för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning i specialskolan. Dessutom införs kunskapskrav för...