Kategori:

Förändringar i gymnasieförordningen

Regeringen beslutade den 11 december 2019 om en förändring i gymnasieförordningen som påverkar åtta yrkesprogram och inriktningar. Förordningen...

Svaga bedömningar av elevers behov av svenska som andraspråk

Bedömningen av elevers behov av svenska som andraspråk behöver utvecklas. Andraspråksperspektivet i ämnet behöver också stärkas. Detta visar en ny...

Svenska som andraspråk i årskurs 7–9

Resultaten i svenska som andraspråk är låga och det är stora skillnader i måluppfyllelse mellan flickor och pojkar. En stor del av undervisningen...

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 9, 2019

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 9, 2019 Ny GD-blogg: Viktigt med bättre kontroll av entreprenader inom komvux Skolinspektionens GD Helén Ängmo...

Viktigt med bättre kontroll av entreprenader inom komvux

Jag inledde år 2019 med att skriva på GD-bloggen om vuxenutbildning. Det handlade då om att vi hade granskat flexibilitet och individanpassning ino...

Kontakta oss

Om du inte hittar svaret på webben kan du kontakta oss:skolenkaten@skolinspektionen.seTfn växeln: 08-586 080 00

Kommuners kontroll över vuxenutbildning på entreprenad behöver förbättras

Under senare år har det skett stora förändringar inom vuxenutbildningen. Antalet elever har ökat markant och utbildningen sker allt oftare genom...

Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad

Under senare år har yrkesutbildningen för vuxna byggts ut. År 2018 studerade mer än hälften av kursdeltagarna på Komvux hos en annan anordnare än...

Skolinspektionen återkallar godkännandet för Safirskolan i Göteborg

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Safirskolan AB i Göteborg, tidigare Vetenskapsskolan, på grund av bristande lämplighet.

Intervju med Caroline Dyrefors Grufman

Advokat Anna Ekvall, känd som "barnadvokaten", har träffat BEO Caroline Dyrefors Grufman som nu slutar som BEO för att gå vidare med nya utmaningar...

Skolinspektionen stänger MTH Utbildning i Hudiksvall

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för MTH Utbildning AB i Hudiksvall på grund av att huvudmannen inte har rättat till de...

Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklassen

I och med garantin för tidiga stödinsatser har förskoleklassen fått ett nytt stort åtagande. Inledningsvis innebär detta i korthet att samtliga...

Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling

Skolinspektionen granskar om skolor arbetar med lärande för hållbar utveckling på ett sätt som präglar utbildningen i sin helhet. Granskningen...

Beslut för Ystads kommun om rätten till utbildning för elever

Skolinspektionen förelägger Ystads kommun att senast den 24 januari 2020 vidta åtgärder att utifrån sitt ansvar som hemkommun se till att alla barn...

Påminnelse webbinarium: Digitala verktyg i undervisningen

Du är välkommen att delta i ett webbinarium som Skolinspektionen anordnar om: Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 7-...

Webbinarium om digitala verktyg i undervisningen

Skolinspektionen har granskat 27 grundskolor i hur de använder digitala verktyg i undervisningen gällande matematik och teknik, årskurs 7-9. Den 9...

Svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Skolinspektionen genomför nu en tematisk kvalitetsgranskning av undervisningen i svenska som andraspråk inom den kommunala vuxenutbildningen på...

Hög rektorsomsättning riskerar att försvaga skolors kvalitet

Skolinspektionen har granskat vad skolhuvudmän gör för att bibehålla hög kvalitet i elevernas utbildning trots att skolan har flera rektorsbyten på...

Huvudmannens arbete för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten

Lärarbristen och konsekvenser av den i skolan debatteras ofta, men problematiken kring den höga omsättningen av rektorer är mindre väl känd. Studie...

Ombedömning av nationella prov - 2018

Redovisning av regeringsuppdrag Dnr U2017/05038/GV