Kategori: Svenska

Svenska/svenska som andraspråk årskurs 4-6

Skolinspektionen har granskat skolornas arbete med att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga i årskurs 4-6 inom svenska och svenska som...

Läsundervisningen i svenska för årskurs 7-9

Att eleverna är duktiga på att läsa är en förutsättning för att de ska kunna ta del av undervisningen i alla ämnen. Ändå finns det stora...

Svenskundervisning för invandrare (2011)

Omkring hälften av kommunerna klarar inte att låta nyanlända invandrare börja svenskundervisning inom den tid som lagen föreskriver. Det visar...

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får ofta inte den likvärdiga utbildning som de har rätt till. Nästan alla granskade skolor behöver...

Läsprocessen i årskurs 4-6

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen i svenska och naturorienterande ämnen, årskurs 4-6, när det gäller läsprocessen. På en...

Svenska i grundsärskolan

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen i svenska i grundsärskolan. Granskningen visar att eleverna inte ges möjlighet att utveck...

Svenska i gymnasieskolan

Skolinspektionen har granskat undervisningen i svenska A och B i gymnasieskolan på fyra yrkesförberedande program. Granskningen visar att...