Kategori:

Vägledande dom från Högsta domstolen

Fredagen den 3 juli meddelade Högsta domstolen (HD) dom i ett mål gällande kränkande behandling enligt skollagen. Målet gäller ett skadeståndskrav...

Arbetet med individuella stödinsatser i gymnasieskolan

Skolinspektionen genomför nu en tematisk kvalitetsgranskning av arbetet med individuella stödinsatser (extra anpassningar och särskilt stöd) i...

Idag lämnas delbetänkandet i utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven

Utredningen (U2017:07) leds av Skolinspektionens Tommy Lagergren och i delbetänkandet behandlar man frågor kring målgruppen elever i behov av...

Många lärdomar av vårens distansundervisning i gymnasieskolan

Skolinspektionen har följt upp distansundervisningen på gymnasieskolan under covid-19-pandemin. Nu presenterar vi vår slutrapport för uppföljningen.

Gymnasieskolors distansundervisning under covid-19

Skolinspektionen har under våren genomfört drygt 260 inspektionssamtal med rektorer där vi ställt frågor om undervisning, betygsättning och...

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 2, 2020

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 2, 2020 Ny rapport: Uppgifter som främjar elevers lärande I vår senaste rapport har vi tittat på hur inlämningsuppg...

Ny rapport: Uppgifter som främjar elevers lärande

Uppgifter som främjar elevers lärande Skolinspektionen har granskat om inlämningsuppgifter är utformade och inramade på ett sätt som främjar...

Uppgifter som främjar elevers lärande

Skolinspektionen har granskat om inlämningsuppgifter är utformade och inramade på ett sätt som främjar elevernas lärande. Fokus för granskningen ha...

Webbinarium - Grundskolors arbete med jämställdhet

Webbinarium: Grundskolors arbete med jämställdhet Måndag 15 juni kl. 14:00-15:00 kommer Skolinspektionen att diskutera vår nya granskning...

Statistik om jämställdhet

Skolan ska vara jämställd. Idag ser vi att det finns skillnader mellan flickor och pojkar i skolans värld. Nu kan du samlat se några av de...

Gymnasieöppning och nyheter om trygghet och studiero

Förra veckan kom ett efterlängtat besked! Gymnasieskolorna kan öppna sin verksamhet från den 15 juni och det går att planera för höstterminen igen....

Ny rapport: Grundskolors arbete med jämställdhet

Grundskolors arbete med jämställdhet Skolinspektionen har granskat 29 grundskolor och tittat på om det bedrivs ett långsiktigt jämställdhetsarbete ...

Webbinarium om grundskolors arbete med jämställdhet

Måndagen den 15 juni anordnade vi ett webbinarium om grundskolors arbete med jämställdhet. Nu kan du se hela inspelningen från webbinariet.

Grundskolors arbete med jämställdhet

Skolinspektionen har granskat 29 grundskolor och tittat på om det bedrivs ett långsiktigt jämställdhetsarbete på skolorna. Ett särskilt fokus har...

Skolan ska utreda orsakerna till omfattande frånvaro för elev i behov av särskilt stöd

Beslut Överklagandenämnden upphäver det överklagade beslutet om åtgärdsprogram och återförvisar ärendet till rektorn vid Y-skolan för skyndsam...

Överklagandenämnden upphäver beslut om upphörande av utbildning på grund av knapphändigt beslutsunderlag

Dnr: 2019:1769 ÖVERKLAGAT BESLUT Beslut den 21 oktober 2019 om upphörande av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) Beslut...

Skolors arbete med trygghet och studiero

Skolors arbete med trygghet och studiero Många skolor klarar arbetet med trygghet och studiero väl, men i vissa skolor finns betydande problem och...

Gymnasieskolorna kan öppna igen

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort den 15 juni och elever i gymnasieskolan kan under sommaren och hösten återvänd...

De flesta skolor arbetar på ett bra sätt med trygghet och studiero

Skolinspektionen har under två år granskat skolors arbete med trygghet och studiero. Granskningen visar att många skolor har ett välutvecklat arbet...

Skolors arbete med trygghet och studiero

Många skolor klarar arbetet med trygghet och studiero väl, men i vissa skolor finns betydande problem och utmaningar. Med underlag från granskning...