Kategori:

Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola läsåret 2020/21

Alla som vill starta eller utöka en fristående skola måste ansöka om det hos Skolinspektionen. Här hittar du statistik över ansökningarna inför...

Skolhuvudmäns styrning för ökad likvärdighet behöver stärkas

Skolhuvudmännens strategiska styrning för ökad likvärdighet är ett viktigt tema i Skolinspektionens årsrapport för 2018. Skolinspektionen lyfter...

Årsrapport 2018 - skillnader i skolkvalitet och strategisk styrning

Skolhuvudmännens strategiska styrning för ökad likvärdighet är ett viktigt tema i Skolinspektionens årsrapport för 2018. Skolinspektionen lyfter...

Musikundervisningen behöver ytterligare främja elevernas kreativa förmågor

Skolinspektionen publicerar idag en rapport om musikundervisningen i grundskolan. Många skolor behöver utveckla undervisningen så att den i högre...

Musikundervisning i grundskolan årskurs 7-9

I denna granskning har Skolinspektionen undersökt kvaliteten i grundskolans musikundervisning i årskurs 7 till 9. Undervisningen har bedömts dels...

Generaldirektören och BEO om debatten kring kränkningar av elever

Med anledning av debatten i media kring Skolinspektionens och BEO:s hantering av anmälda elevkränkningar bemöter Helén Ängmo och Caroline Dyrefors...

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 2 2019

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 2, 2019 Ny rapport: Gymnasieskolors hantering av nationella prov De flesta gymnasieskolor förvarar de nationella...

Budgetunderlag 2020-2022

I detta budgetunderlag redovisar Skolinspektionen sina bedömningar av områden som påverkar myndighetens ekonomiska behov de kommande åren.

Ny oanmäld granskning av nationella prov

Skolinspektionen har för andra gången granskat skolors hantering av nationella prov och vad skolorna gör för att motverka otillåten spridning....

Gymnasieskolors hantering av nationella prov

Skolinspektionen har gjort en oanmäld granskning av gymnasieskolors hantering av nationella prov under hösten 2018. Granskningen har omfattat 66...

Tematisk tillsyn

Det kan finnas flera skäl till att Skolinspektionen genomför en tematisk tillsyn. Främst handlar det om att Skolinspektionen har sammanställt en...

Årsredovisning 2018

Skolinspektionens årsredovisning för 2018.

Komponenter i stimulerande undervisning

En elev som uppfyllde det andra urvalskriteriet i kommunens prioriteringsordning har beretts plats vid den önskade skolan då kommunen inte har haft någon annan grund för att neka eleven önskad placering

ÖVERKLAGADE BESLUT Beslut den 22 mars och den 17 april 2018 om skolplacering Beslut Överklagandenämnden bifaller överklagandet och förordnar att NN...

Elevens behov av anpassade lokaler och läromiljö var av sådan karaktär att det innebar betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen att tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om skolplacering vid den önskade grundsärskolan

ÖVERKLAGAT BESLUT Beslut den 14 juni 2018 om skolplacering Beslut Överklagandenämnden avslår överklagandet.Beslutet får inte överklagas. Ärendet X...

Kvalitet i vuxenutbildning i vårt fokus

Att gå på vuxenutbildning är en viktig möjlighet för många. Det är också ofta en väg till en ny riktning i yrkeslivet eller till högre studier....

Flexibilitet brister i kommunal vuxenutbildning

Skolinspektionen har granskat om elever som studerar teoretiska kurser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå erbjuds flexibilitet och...

Allmänna frågor

Överklagandenämnden är alltjämt behörig att pröva om beslutsmyndigheten haft fog för att avvisa ett överklagande som kommit in för sent Beslut...

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

En förutsättning för många elever att nå goda resultat inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att utbildningen och undervisningen är...

Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion

En fullbordad gymnasieutbildning är en viktig faktor för att kunna etablera sig i arbetslivet. Gymnasieskolans introduktionsprogram Språkintrodukti...