Kategori:

Huvudmäns styrning av det kompensatoriska uppdraget på gymnasiet

Skolinspektionen genomför just nu en kvalitetsgranskning av styrningen av det kompensatoriska uppdraget på gymnasiet med fokus på enskilda huvudmän.

Webbinarium: Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad

Onsdagen den 15 april anordnade vi ett webbinarium om yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad. Nu kan du se inspelningen från...

Skolenkäten VT 2020

Här kan du ta del av du resultaten för skolor och kommuner från Skolenkäten VT 2020. Vårterminens omgång av Skolenkäten omfattar närmare 170 000 sv...

Hur ser Skolinspektionens arbete ut för att säkra att elever med rätt till särskilt stöd får detta under rådande situation?

Enligt skollagen har en elev rätt till det särskilda stöd som skolans utredning visar att eleven är i behov av. Det finns inget undantag från...

Missförstånd om inspektion

Skolinspektionen har stor förståelse för att skolpersonal har stora utmaningar under den rådande situationen med Coronapandemin. Läget är nytt, svå...

Kvalitet och kontinuitet i utbildningen vid SiS särskilda ungdomshem

Skolinspektionen genomför under 2020-2021 en granskning av skolverksamheten vid Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem med fokus ...

Begränsat inspektionsarbete under coronakrisen

Skolinspektionen gör under den pågående situationen med Coronapandemin flera förändringar av sitt arbete. Det gäller inte minst den regelbundna...

webbinarium YrkesVux

Du är välkommen att delta i ett webbinarium som Skolinspektionen anordnar om: Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad När: Onsdagen d...

Vad gör jag om jag är missnöjd med skolans undervisning med anledning av covid-19?

Om du har frågor och synpunkter på skolans verksamhet och undervisning ska du, som alltid, i första hand kontakta ansvarig rektor. I de fall du som...

Får förskolorna begränsa rätten till förskola för vissa barn?

Det finns i dagsläget inte någon generell rekommendation att stänga förskolor. Istället betonas vikten av att dessa verksamheter fortsätter att hål...

Nationella prov – vad gäller? (Vad händer när nationella proven ställs in?)

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 jun...

Vem ansvarar för skolornas arbetsmiljö?

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och förskolor och styrelsen för fristående skolor och förskolor, som har arbetsgiva...

Kommer ni att granska de beslut jag som rektor/huvudman fattar med anledning av covid-19?

Vi kommer den närmaste tiden följa skolors arbete och bidra till att säkra så god kvalitet som möjligt under rådande omständigheter. Vi kommer i...

Kan man få längre uppföljningstid med anledning av covid-19?

Ja, Skolinspektionen har i de fall besluten innehåller kritik och krav på åtgärder tagit hänsyn till den rådande situationen med covid-19 och...

Vår skola har blivit granskad blir det någon uppföljning?

Ja, vi gör bedömningen att du som huvudman ska få ditt beslut från de granskningar som skedde före coronapandemin. Detta för att undvika ovisshet o...

Kommer skolor få beslut från granskningar genomförda före Coronapandemin?

Ja, Skolinspektionen arbetar just nu med att färdigställa beslut från inspektioner och granskningar där material samlades in före coronapandemin. V...

Frågor och svar om skolan och covid-19

Här hittar du svar på vanliga frågor om Skolinspektionens inspektionsarbete och vad som gäller för skolorna utifrån det nya smittskyddsläget. Sidan...

Överklagandenämnden upphäver beslutet och förordnar om plats då det inte går att bedöma om urvalet skett på ett objektivt och sakligt sätt och kommunen inte visat att den önskade placeringen skulle innebära organisatoriska eller ekonomiska svårigheter

ÖVERKLAGAT BESLUT Beslut den 16 maj 2019 om skolplacering Beslut Överklagandenämnden upphäver det överklagade beslutet och förordnar att NN ska...

En skolas uppdelning på två skolenheter, F-6 och 7-9, framstår som naturlig och godtagbar. Den finns därmed ingen rätt för elev i årskurs 6 att gå kvar på skolan i årskurs 7

ÖVERKLAGAT BESLUT Beslut den 3 mars 2019 om skolplacering Beslut Överklagandenämnden avslår överklagandet. Beslutet får inte överklagas. Ärendet X...

Urvalsgrunden vilken dag på året som den sökande är född är inte godtagbar

ÖVERKLAGAT BESLUT Beslut den 29 april 2019 om skolplacering Beslut Överklagandenämnden upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet...