Kategori:

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 1, 2020

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 1, 2020 Kommande webbinarium: Om minoritetsspråk Onsdagen den 26 februari kommer vi att anordna ett webbinarium om...

Inbjudan webbinarium om minoritetsspråk

Du är välkommen att delta i ett webbinarium som Skolinspektionen anordnar om: Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i...

Organisering och erbjudande av utbildningsplatser för vissa nyanlända invandrare

I januari 2018 infördes det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för nyanlända invandrare med kort utbildning i syfte att...

Statistik över förstagångstillsyn läsåret 2018-2019

Skolinspektionen genomför varje läsår förstagångstillsyn av nystartade fristående skolor för att säkerställa att huvudmannen och skolan följer de...

Brister i erbjudandet av modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av om huvudmän erbjuder och anordnar modersmålsundervisning i de fem nationella minoritetsspråken för...

Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i årskurserna 7–9

Erfarenheter visar att det finns en risk för att undervisning i nationella minoritetsspråk inte alltid erbjuds och anordnas i den utsträckning som...

Webbinarium: Svenska som andraspråk årskurs 7-9

Måndagen den 3 februari anordnade vi ett webbinarium om vår granskning Svenska som andraspråk i årskurs 7-9. Nu har du möjlighet att se hela...

Skolenkäten HT 2019

Här kan du ta del av du resultaten för skolor och kommuner från Skolenkäten HT 2019. Höstens omgång av Skolenkäten omfattar 240 000 svar från eleve...

inbjudan webbinarium SVA

Du är välkommen att delta i ett webbinarium som Skolinspektionen anordnar om: Svenska som andraspråk i årskurs 7–9 När: måndagen den 3 februari kl....

Förändringar i gymnasieförordningen

Regeringen beslutade den 11 december 2019 om en förändring i gymnasieförordningen som påverkar åtta yrkesprogram och inriktningar. Förordningen...

Svaga bedömningar av elevers behov av svenska som andraspråk

Bedömningen av elevers behov av svenska som andraspråk behöver utvecklas. Andraspråksperspektivet i ämnet behöver också stärkas. Detta visar en ny...

Svenska som andraspråk i årskurs 7–9

Resultaten i svenska som andraspråk är låga och det är stora skillnader i måluppfyllelse mellan flickor och pojkar. En stor del av undervisningen...

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 9, 2019

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 9, 2019 Ny GD-blogg: Viktigt med bättre kontroll av entreprenader inom komvux Skolinspektionens GD Helén Ängmo...

Viktigt med bättre kontroll av entreprenader inom komvux

Jag inledde år 2019 med att skriva på GD-bloggen om vuxenutbildning. Det handlade då om att vi hade granskat flexibilitet och individanpassning ino...

Kontakta oss

Om du inte hittar svaret på webben kan du kontakta oss:skolenkaten@skolinspektionen.seTfn växeln: 08-586 080 00

Kommuners kontroll över vuxenutbildning på entreprenad behöver förbättras

Under senare år har det skett stora förändringar inom vuxenutbildningen. Antalet elever har ökat markant och utbildningen sker allt oftare genom...

Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad

Under senare år har yrkesutbildningen för vuxna byggts ut. År 2018 studerade mer än hälften av kursdeltagarna på Komvux hos en annan anordnare än...

Skolinspektionen återkallar godkännandet för Safirskolan i Göteborg

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Safirskolan AB i Göteborg, tidigare Vetenskapsskolan, på grund av bristande lämplighet.

Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklassen

I och med garantin för tidiga stödinsatser har förskoleklassen fått ett nytt stort åtagande. Inledningsvis innebär detta i korthet att samtliga...

Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling

Skolinspektionen granskar om skolor arbetar med lärande för hållbar utveckling på ett sätt som präglar utbildningen i sin helhet. Granskningen...