Kategori:

Skolinspektionen i Almedalen

Under Almedalsveckan 2019 var Skolinspektionen och BEO på plats och medverkade i en rad spännande och välbesökta seminarier. Nu har du möjligheten...

Betygssättning i årskurs 6, engelska

Skolinspektionen riktar nu fokus på kvaliteten i skolors betygssättningspraktik i årskurs 6. Granskningen omfattar 30 skolverksamheter hos både...

Varför får inte alla personalgrupper Skolenkäten?

Skolinspektionens granskningar sker främst på skolenhetsnivå. Skolenkäten kan därför inte riktas till de personalkategorier som är för få till...

Orosanmäler Skolinspektionen till socialtjänsten?

Vi får in många frågor gällande om vi orosanmäler vårdnadshavare till socialtjänsten när de anmäler till oss att deras barn inte får hjälp i skolan...

Röster om inspektion - Rektor Dan-Ola Einarsson

Skolinspektionens beslut och rapporter blir ofta ett starkt incitament i förändringsarbetet på skolorna. Vi har intervjuat ett antal personer om...

Se webbinariet om betygssättning högskoleförberedande program

Skolinspektionen har granskat betygsättningen i ett antal gymnasieskolor där det finns stora avvikelser mellan betyg på nationella provet och det...

Skolor med goda resultat kring trygghet och studiero - vad ser vi?

Alla elever ska känna sig trygga i skolan och det ska råda studiero på lektionerna. Detta är oerhört viktigt. Det finns en rad studier som visar at...

Skolhuvudmannens ansvar

Skolhuvudmannens arbete med att styra, leda och stödja sina skolverksamheter är central för att eleverna ska ges en likvärdig utbildning. Därför är...

Verktyg för utveckling

Skolenkäten Skolenkäten är en del av den regelbundna tillsynen och syftar till att samla in elevers, vårdnadshavares och den pedagogiska personalen...

Publikationer & webbinarier

Kommuners styrning av gymnasieskolan (Publicerad 27 april 2018) Skolinspektionen har granskat hur kommunala huvudmän för gymnasieskolan styr...

Inbjudan webbinarium betygssättning

Du är välkommen att delta i ett webbinarium som Skolinspektionen anordnar om: Betygssättning på högskoleförberedande program När: Fredagen den 17 m...

Förstärkt stöd till elever inom områdena svenska och matematik

Inför läsåret 2019/20 förstärks bestämmelserna om extra anpassningar och särskilt stöd för elever i de tidiga årskurserna inom områdena svenska och...

Handläggningstider

I normalfallet avgörs ett ärende inom tre månader från det att ärendet inkommit till Skolväsendets överklagandenämnd. Med anledning av ett mycket...

Har mitt överklagande kommit in till Skolväsendets Överklagandenämnd?

Överklagandenämnden skickar normalt inte ut bekräftelser på att handlingar har kommit in till nämnden (detta sker enbart då skrivelser inkommer per...

Snäva bedömningar av elevers prestationer ger risk för olikvärdig betygssättning

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i betygssättningsprocessen inom kursen svenska 3 på 28 gymnasieskolor. Granskningen visar att elevernas...

Betygssättning på högskoleförberedande program i kursen svenska 3

Elever har rätt att få betyg som bygger på en allsidig bedömning av elevens kunskaper. Skolinspektionen har granskat kvaliteten i betygssättningspr...

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 4 2019

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 4, 2019 Skolenkäten: Flickor mer negativa till skolan än pojkar Flickor är mer negativa till skolan än pojkar och v...

Se webbinariet om musikundervisningen i åk 7-9

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i grundskolans musikundervisning i årskurs 7 till 9. Fredagen den 12 april anordnade vi ett webbinarium om...

Röster om inspektion - Majja Neverland

Skolinspektionens beslut och rapporter blir i många fall ett starkt incitament i förändringsarbetet på skolorna. Vi har intervjuat ett antal person...

Grundskolors arbete med jämställdhet

Skolinspektionen genomför just nu en kvalitetsgranskning av grundskolors arbete med jämställdhet – med särskilt fokus på en trygg skolmiljö för all...