Kategori:

Skolenkäten VT 2019

Här hittar du resultatet för skolor och kommuner från Skolenkäten VT 2019. Vårens enkät har besvarats av sammanlagt 197 000 elever, föräldrar och...

Skolenkäten 2012-2016

Här har vi samlat Skolinspektionens statistik över resultaten från Skolenkäten under åren 2012-2016.

Åtgärdsprogrammets syfte som pedagogiskt instrument är att alla särskilda stödåtgärder som ges ska vara med i programmet. Att placera elev i särskild undervisningsgrupp ska vara ett särskilt beslut fattad av rektorn i samband med beslut om åtgärdsprogram.

Beslut Överklagandenämnden upphäver det överklagade beslutet om åtgärdsprogram och återförvisar ärendet till rektorn vid Y-skolan för förnyad...

Överklagandenämnden betonar skolans ansvar enligt 3 kap. 3 § skollagen för elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla kunskapskraven ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

Beslut Yrkandet om sekretess för utredningen besvaras på så sätt att Överklagandenämnden sekretessmarkerar de handlingar som innehåller känsliga...

Helén Ängmo i Ekots lördagsintervju

Helén Ängmo gästade Ekots Lördagsintervju den 6 april. Det blev ett samtal om Skolinspektionens uppdrag, lärarnas situation och hur man skapar en...

Bestämmelsen i 10 kap. 30 § andra stycket skollagen ger inte utrymme för att ta hänsyn till särskilda skäl eller en elevs eventuella behov av särskilt stöd vid bedömningen av om kommunen haft fog för sitt beslut att avslå önskemål om skolplacering.

Beslut Överklagandenämnden avslår överklagandet.Beslutet får inte överklagas. Ärendet NNs vårdnadshavare har ansökt om att NN ska få byta skola frå...

Vad vi sett inom trygghet och studiero under 2018

Utbildningen i svensk skola ska utformas så att eleverna har en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Skolinspektionen använder sig av...

Hur hjälper vi lärare med skyldigheten att upprätthålla trygghet och studiero?

Brister i trygghet och studiero är ofta resultatet av att man inte arbetat förbyggande. Trygghet och studiero är ett av de prioriterade områdena nä...

Vad gör ni om en lärare upplever hot och våld på sin arbetsplats?

Den här frågan är inte en uppgift för Skolinspektionen eller BEO. Hot och våld är ett arbetsmiljöproblem som ska anmälas till Arbetsmiljöverket och...

Vad gör SI åt att elever hotar läraren med anmälan?

Det är självklart inte bra om hot om anmälningar mot lärare används som redskap i en bristande dialog mellan upprörda föräldrar eller elever och...

Får en lärare handgripligen hindra en elev från att störa en lektion?

En lärare har inte bara en rättighet utan även en skyldighet att upprätthålla ordningen i klassrummet. Att trygga andra elevers situation vid ett...

Försvagar ni inte lärarnas rättigheter med er verksamhet?

Nej. Man skulle snarare kunna beskriva det som att vi kräver att den som ansvarar för skolan (kommunen eller en enskild huvudman) ska ge lärarna...

Kan en lärare bli av med jobbet för att ha tillrättavisat en elev?

Det är bara arbetsgivaren, det vill säga den som driver skolan, som kan säga upp en lärare. Om en lärare bedöms ha brustit grovt i sin yrkesutövnin...

Kan en lärare bli dömd till att betala skadestånd till en elev?

Skolinspektionens och BEO:s beslut avseende kränkande behandling riktar sig aldrig mot enskilda lärare. Om Skolinspektionen eller BEO finner briste...

Har en elev rätt till skadestånd för att ha blivit tillrättavisad av skolpersonal?

Nej, det ingår i arbetet för dem som arbetar i skolan att tillrättavisa elever som stör ordningen. För att en elev ska få rätt till skadestånd måst...

Innebär en tillrättavisning eller tillsägelse alltid en kränkning av eleven?

Nej, det ingår i lärarens arbete att tillrättavisa elever som stör ordningen. Vi utreder endast fall där läraren kan ha gått över gränsen för vad s...

Står ni alltid på elevens sida mot läraren?

När vi utreder en anmälan är den opartisk och syftar till att komma fram till om den som driver skolan och har ansvaret för skolan, det vill säga...

Skolenkäten hösten 2018

I höstens skolenkät 2018 deltog totalt 1 580 skolenheter. I den här rapporten redovisar vi ett urval av resultaten från enkäten med fokus på...

Hem- och konsumentkunskaps-undervisningen behöver utvecklas

Skolinspektionen har granskat undervisningen i Hem- och konsumentkunskap i årskurs 7-9 på 23 skolor. Granskningen visar att en stor del av...

Hem- och konsumentkunskap i årskurs 7–9

I denna granskning har Skolinspektionen undersökt kvaliteten i undervisningen i hem- och konsumentkunskap i grundskolans årskurs 7–9. Undervisninge...