Kategori:

Utredningen visar inte hur eleven ligger till mot kunskapskraven och är därmed inte tillräcklig för att det ska gå att ta ställning till NNs behov av särskilt stöd på fritidshemmet.

Beslut Överklagandenämnden upphäver det överklagade beslutet om åtgärdsprogram och återförvisar ärendet till rektorn vid Y-skolan i X kommun för...

Överklagandenämnden bedömde sammantaget att det förelåg synnerliga skäl att ta emot eleven i grundsärskolan utan vårdnadshavarnas medgivande.

Beslut Överklagandenämnden avslår överklagandet.Beslutet får inte överklagas. Ärendet Bakgrund och det överklagade beslutetNN, som är hemmahörande ...

Beslut om anpassad studiegång för elev med behov av detta upphävdes då skolan inte tagit ställning till hur många timmar per vecka eleven kan ges undervisning eller gjort någon avvägning av vilka ämnen eleven ska ges undervisning i.

Beslut Överklagandenämnden upphäver det överklagade beslutet om anpassad studiegång och återförvisar ärendet till rektorn vid Y-skolan för förnyad...

Avslag av överklagande av beslut om omplacering med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero, kommunen bedömdes ha haft fog för beslutet.

Beslut Överklagandenämnden avslår överklagandet.Beslutet får inte överklagas. Ärendet X kommun beslutade den 1 september 2017 att omplacera NN till...

Hur omfattande en utredning av en elevs särskilda stödbehov bör vara beror på det enskilda fallet, en utredning bör innehålla en kartläggande del och en del med en bedömning av vilken typ av särskilt stöd eleven behöver och ungefär i vilken omfattning.

Rektorn beslutade den 21 november 2013 om åtgärdsprogram för NN. NNs vårdnadshavare har överklagat beslutet. Beslut Överklagandenämnden upphäver de...

Urval genom en s.k. relativ närhetsprincip som tillämpades av kommunen bedömdes godtagbart vid beslut om skolplacering

Beslut Överklagandenämnden avslår överklagandet.Beslutet får inte överklagas. Ärendet X kommun beslutade den 28 mars 2017 att avslå NNs ansökan om...

Det var inte möjligt att göra någon säker bedömning av elevens möjligheter att nå upp till grundskolans kunskapskrav med det stöd han har rätt till och därmed för tidigt att avgöra om han tillhör särskolans personkrets eller inte.

Beslut Överklagandenämnden avslår överklagandet. Beslutet får inte överklagas. Ärendet NN som är hemmahörande i X kommun ansökte genom sina...

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 3 2019

Skolinspektionens nyhetsbrev nr 3, 2019 Årsrapport 2018 - skillnader i skolkvalitet och strategisk styrning Skolhuvudmännens strategiska styrning f...

Regelbunden kvalitetsgranskning

Regelbunden kvalitetsgranskning HT 2018

Regelbunden kvalitetsgranskning är en ny inspektionsmodell som Skolinspektionen startade inför höstterminen 2018. Här redovisas vad vi såg i den...

Statistik om regelbunden kvalitetsgranskning

Här finns Skolinspektionens statistik om regelbunden kvalitetsgranskning och allmän information om statistiken. I menyn till vänster hittar du all...

Statistik över regelbunden kvalitetsgranskning HT 2018

Regelbunden kvalitetsgranskning är en ny inspektionsmodell som Skolinspektionen startade inför höstterminen 2018. I rapporten redovisas vad vi såg ...

Statistik över regelbunden tillsyn 2018

Skolinspektionen granskar regelbundet landets skolor så att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Under 2018 gjorde...

Regelbunden tillsyn 2018

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Här redovisas några av de vanligaste bristerna som Skolinspektionen såg i d...

Hur genomförs Skolenkäten?

Skolenkäten genomförs med landets samtliga skolor fördelat över fyra enkätomgångar under en löpande tvåårsperiod. Det innebär att varje...

Statistik om regelbunden tillsyn 2008-2014

Här har vi samlat Skolinspektionens statistik över de brister som vi har påpekat i den regelbundna tillsynen under åren 2008-2014.

Anmälningar och beslut 2008-2015

Här har vi samlat statistik över anmälningar som föräldrar och elever gjort till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) om missförhålland...

Anmälningar och beslut 2018

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) har ökat med 2 procent under 2018 jämfört med samma period förra...

Statistik över anmälningar 2018

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) har ökat med 2 procent under 2018 jämfört med samma period förra...

Skolstart 2020/21

Skolinspektionen har fått in totalt 213 ansökningar om att starta eller utöka fristående skolor för läsåret 2020/21. Det är en minskning med en...