Skolinspektionen

Årsrapport 2017

- Strategier för kvalitet och helhet i utbildningen

Skolinspektionen sammanfattar årligen sina erfarenheter av tillsyn och granskning av skolan i en rapport till regeringen. Årets rapport fokuserar på erfarenheterna från 2017. Rapporten tar även upp Skolinspektionens erfarenheter utifrån hela den tillsynscykel som är på väg att avslutas (2015–2017).

Det här är vad vi har sett:

Ökad lärarbrist och ökande skillnader mellan elevgrupper och skolor är två av de viktigaste utmaningarna i svensk skola. I Skolinspektionens årsrapport 2017 syns tydliga exempel på konsekvenser av lärarbristen.

Grundskolan

  • Lärares, rektorers och elevhälsans förmåga och förutsättningar att samverka har stor betydelse för att kunna möta elevernas behov i såväl undervisningen som i utbildningen i stort.
  • Trygghet och studiero är ett av få områden där vi ser att en större andel skolor bedömts brista.
  • Rektorer och huvudmän behöver lägga större vikt vid att följa upp undervisningen. Det finns brister i likvärdighet såväl inom som mellan skolor.
  • Huvudmännen måste i högre grad stödja skolornas utvecklingsarbete och resursutnyttjande genom sin styrning.

Gymnasieskolan

  • Organisatoriska förutsättningar avgör många gånger utbildningens innehåll och kvalitet.
  • Låga förväntningar på eleverna påverkar kvaliteten på yrkesprogrammen och introduktionsprogrammen.
  • Rektor behöver främja en helhetssyn på utbildningen och skapa förutsättningar för samarbete mellan lärare så att de får bättre möjligheter att möta elevernas behov.

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan

  • Osäkerhet bland lärarna, både kring vilken läroplan som eleven ska läsa efter och när det gäller hur undervisningen kan anpassas till elevens behov och förutsättningar, utgör i vissa skolor ett hinder för en undervisning av hög kvalitet.
  • Okunskap och bristande resurser innebär att eleverna inte i tillräcklig utsträckning erbjuds de flexibla lösningar som krävs för sin utbildning
  • Färre kommuner än förut brister i sitt att ansvar att utreda om eleven tillhör målgruppen inför mottagandet i särskolan.

Läs hela rapporten

Här kan du ladda ner rapporten.
 


Följ oss i sociala medier


Vill du tipsa någon annan om nyhetsbrevet?

Den här länken kan du skicka till någon du tror skulle vilja läsa Skolinspektionens nyhetsbrev: skolinspektionen.se/nyhetsbrev