Myndighetsgemensam träff

Samrådet inleddes med att de tre GD:arna Helén Ängmo, Peter Fredriksson och Fredrik Malmberg redogjorde för nuläget i respektive myndighet, med fokus på frågor inom funktionshindersområdet.

Därefter presenterade Skolinspektionen rapporten Att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen. Rapporten handlar om hur lärare kan genomföra sin undervisning och samtidigt ge alla elever (med eller utan funktionsnedsättning) möjlighet att vara delaktiga.

Samrådet avslutades med att funktionshinders­organisationerna gavs tillfälle att ställa frågor till myndigheterna. Frågor som kom upp handlade om bland annat eventuell statistik över elever med funktionsnedsättning; läshundar i skolan kontra elever med pälsdjursallergi; konsekvenser för elever som undervisas på sjukhus nu när Förskoleklass blivit obligatorisk, samt; grundsärskolans infogande i Skolenkäten.

Syftet med detta årligen återkommande samrådsmöte är att ge funktionshinders­organisationerna insyn i myndigheternas arbete och möjlighet att framföra synpunkter på myndigheternas arbete i frågor som är väsentliga för de olika målgrupperna. Utöver detta myndighetsgemensamma samrådsmöte genomför myndigheterna även egna möten under året.

Nästa års myndighetsgemensamma samrådsmöte ansvarar Skolverket för.