Efter #MeToo – hur står det till med skolans sex- och samlevnadsundervisning?

Bristande jämställdhet, hedersrelaterat förtryck samt fördomar mot exempelvis HBTQ-personer är samhällsproblem som knyter an till uppropen om sexuella trakasserier. Det är viktiga frågor som rör oss alla. Skolan har här en särskilt viktig roll. Klimatet i skolan ska vara gott och respektfullt – inte tvinga elever att skaffa sig en egen en rustning mot trakasserier eller intala sig att de inte bryr sig. Arbetet med att skapa trygghet och en god värdegrund i skolan är av största vikt och måste fortsätta. 

En viktig del i detta sammanhang är skolans sex- och samlevnadsundervisning liksom skolans övergripande värdegrundsarbete. Sex och samlevnad är ett brett kunskapsområde som ska integreras i undervisningen i många olika ämnen. I sex- och samlevnadsundervisningen finns möjlighet för eleverna att, under lärares ledning, diskutera och reflektera om relationer, identitet, självkänsla, normer, jämställdhet, bemötande, med mera.

Ny rapport om sex- och samlevnadsundervisningens kvalitet

Vi på Skolinspektionen har kvalitetsgranskat sex- och samlevnadsundervisningen och idag onsdagen den 14 februari publicerar vi en rapport med våra övergripande resultat. Jag ser granskningen som både aktuell och mycket angelägen. 

Ett glädjande resultat är att det tycks ha blivit vanligare att lärare integrerar sex och samlevnad i ämnesundervisningen. Men samtidigt finns många viktiga delar som är tydligt eftersatta och behöver stärkas. Exempelvis bör undervisning inom sex och samlevnad bedrivas återkommande och inte bara vid enstaka tillfällen. Några elever har till exempel sagt i våra intervjuer ”Vi började i fyran och hade sexualkunskap några gånger på klasstimmen. I femman har vi inte haft någonting”. Eleverna behöver också bli mer delaktiga, till exempel genom att koppla till de problem som eleverna själva tycker är relevanta. Det behövs för att fånga och möta deras funderingar och tankar. 

Lärarna behöver även samverka mer med varandra om undervisningen och också med elevhälsan – den kan vara en viktig kraft i en bra sex- och samlevnadsundervisning. Elevhälsopersonal på en gymnasiesärskola berättar exempelvis att samverkan med lärarna är för liten och att de önskar ”att lärarna hade inkluderat oss mer”. 

Rektorerna behöver koppla sex- och samlevnadsundervisningen till skolans övergripande värdegrundsarbete. Granskningen visar att flera skolor saknar en sådan koppling. Detta menar jag är särskilt problematiskt. Jämställdhet, allas lika värde och respekt är mycket viktigt att förmedla när undervisningen handlar om relationer. Både sex- och samlevnadsundervisningen och värdegrundsarbetet har stor betydelse för att stärka värderingar och förhållningssätt. Att undervisa i sex och samlevnad kan vara svårt. Lärare kan till exempel känna osäkerhet inför samtal om relationer, sexualitet, normer och krockar mellan kulturer. Vi har mött lärare som menat att det kan kännas ”laddat när vissa ämnen kommer upp” och att ”det är lätt att trampa fel”. Några har också sagt att det är svårt att hänga med i ungas kulturer och samtidstrender. Många lärare efterlyser kompetensutveckling. Om lärare känner osäkerhet inför att ta upp frågor kring sex och samlevnad i sitt ämne finns risk att viktiga frågor inte blir behandlade. 

Det är mycket angeläget att stärka lärare i detta arbete. Huvudmän och rektorer har ett betydelsefullt ansvar att säkra att frågorna utvecklas och blir starka i skolan. Vi hoppas att vår nya rapport är en bra grund för diskussioner om hur sex- och samlevnadsundervisning genomförs på din skola. Använd gärna vår rapport i din skolas utvecklingsarbete. 

Till sist – vi måste alla med eftertryck bemöta de jargonger och kränkningar som uppropen visar på. Sex- och samlevnadsundervisning är en viktig del i ett brådskande arbete. 

Vår rapport finns här: https://www.skolinspektionen.se/sex-och-samlevnad/

Ett stödmaterial från Skolverket om att undervisa om kontroversiella frågor finns här: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/utveckla-undervisningen/undervisa-om-kontroversiella-fragor-1.257318