Hur vet vi det? Vetenskaplig grund i fokus

Utbildningen i svensk skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Forskning och kunskap är också centralt för hela samhället. Men forskning är många gånger svår att överblicka och orientera sig i.

För att lärare och andra verksamma i skolan ska kunna säkra sitt arbete utifrån en gedigen kunskapsgrund behövs goda förutsättningar. Det handlar inte minst om stöd från skolans huvudmän och ett kontinuerligt arbete från rektor. Varför är detta så centralt? Om ett sådant arbete inte är på plats finns flera risker. Till exempel att metoder eller koncept för skolans utveckling som inte jämförts, värderats eller prövats kan införas oreflekterat.

Skolinspektionen publicerar idag en kvalitetsgranskning om trettio skolors arbete med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Granskningen visar bland annat;

*Majoriteten av de huvudmän som granskats ger rektorer och lärare ett svagt stöd för arbetet med vetenskaplig grund. Exempelvis saknas ofta utpekade ansvariga för att arbeta med vetenskapliga frågor, samordning mellan skolor och funktioner som tillgängliggör forskning.

*Det förekommer att arbetssätt väljs utan kritiska jämförelser. Vi har kunnat se att vissa skolor valt arbetssätt utan kritisk diskussion. Rektorn och arbetslagen har till exempel inte jämfört en vald insats med andra arbetssätt inom samma område. Det förekommer också att skolan inte undersökt om det finns kritik mot den valda insatsen. Vidare finns exempel på att skolans utbildningskoncept blir styrande och begränsar vad som diskuteras.

*Arbetet med beprövad erfarenhet är outvecklat. Att få fram beprövad erfarenhet innebär ett medvetet planeringsarbete för samverkan mellan många parter och lärare från olika skolor. Men ofta initieras inte tillräckligt omfattande insatser.

Skolans huvudmän har ofta flera eller många skolor inom sitt ansvar. Detta ger dem en unik och strategisk position med en överblick och påverkansmöjligheter som var och en av skolorna inte har. I Skolinspektionens årsrapport 2019 lyfte vi vikten av att skolans huvudmän alltmer ger skolorna stöd inom utvalda strategiska områden. Nu när vi granskat arbetet för vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vill vi uppmärksamma att det även här finns tydliga behov av engagemang på huvudmannanivå. Till exempel att huvudmän startar samarbeten, underlättar genom att omvärldsbevaka forskning, sovra bland forskningsresultat och har strategier.

Ingen elev ska behöva möta arbetssätt i skolans undervisning som inte är grundat på vetenskap eller beprövad erfarenhet. Att skolor exempelvis gör begränsade val eller i sämsta fall val som inte är vetenskapligt underbyggda riskerar att bli följden om arbetet inte är väl utvecklat.

Bestämmelsen om vetenskaplig grund har funnits i skollagen sedan 2011 och mycket har utvecklats sedan dess. Flera skolor har ett aktivt arbete. Men vår granskning visar att mycket återstår. Det finns tydliga behov av mer systematik och engagemang kring forskning.

Nedan finns länk till rapporten. Efter sommaren finns det också möjlighet att höra mer på ett webbinarium vi ordnar. Därutöver kommer vi att ha ett seminarium i Almedalen om detta angelägna ämne. Besök oss gärna på vår mötesplats Skolgården.

Rapport om vetenskaplig grund

Skolinspektionen i Almedalen