Helèn Ängmo generaldirektör

Kvalitet i vuxenutbildning i vårt fokus

Många personer har vittnat om att studier inom komvux varit avgörande för deras självförtroende, framtidstro och för att de kunde förverkliga sina yrkesdrömmar. Komvux har också kommit att få en allt viktigare roll för kompetensförsörjning, integration och att stärka individer på arbetsmarknaden. Kommunerna har i uppgift att erbjuda ett brett kursutbud, på flexibla tider och med en undervisning som passar individens behov.

Betydelsen av vuxenutbildning sätter också fokus på hur viktigt det är att den håller god kvalitet. Skolinspektionen arbetar allt mer med att granska kvalitet inom komvux.

Komvux har idag fler elever än gymnasieskolan

Denna skolform, som fyllde 50 år i höstas, genomgår stora förändringar. Volymen har byggts ut och komvux har nu fler elever än gymnasieskolan. Elevgruppen är heterogen och här finns personer i olika åldrar och med vitt skilda bakgrunder när det gäller tidigare utbildning och arbetsliv. Andelen kurser i utbudet som ordnas via entreprenad och andelen som ges som distansutbildning har ökat. Det finns också precis som i andra skolformer ett stort behov av behöriga lärare.

Skolinspektionen har bland annat granskat svenska för invandrare (sfi). Här lyfte vi att individanpassningen ofta brister vilket kan försena elevernas kunskapsutveckling. Häromveckan publicerade vi en rapport om nyanlända elevers fortsatta utbildningsvägar efter gymnasieskolans språkintroduktion. Komvux är en av dessa viktiga utbildningsvägar. Ibland kan det finnas felaktiga föreställningar om vad studier på komvux kan ge. Vi pekade i rapporten på att studie- och yrkesvägledningen är oerhört viktig för att nyanlända ska få rätt information om de stora möjligheter som finns att läsa vidare och få en gymnasieexamen inom vuxenutbildningen.

Ny rapport om komvux på gymnasial nivå

Idag ger vi ut en granskning om komvux på gymnasial nivå, och jag tycker att slutsatserna är angelägna att diskutera: Fortfarande är det svårt för många kommuner att erbjuda både flexibilitet och individanpassning. Många kommuner har valt att erbjuda en stor del av sitt utbud som distansutbildning. Med denna studieform är det lätt att erbjuda ett brett kursutbud och flexibla tider. Men många gånger görs detta på bekostnad av elevers möjligheter att välja en skolförlagd undervisning. Att läsa på distans passar vissa elever mycket bra, men i granskningen ser vi också att många efterfrågar till exempel ett mer aktivt lärarstöd och att möta andra elever.

Vi har sedan tidigare sett att huvudmän i sitt kvalitetsarbete inte följer upp sin vuxenutbildning på samma sätt som andra skolformer. Deras uppföljning fokuserar ofta i stället främst på grundskolan. Detta är problematiskt för det är självfallet centralt med gedigna analyser även kring komvux. I detta ligger också att aktivt följa resultaten i kurser som ges av andra anordnare än kommunen, via entreprenad. Vi ser till exempel att flera elever inom komvux inte fullföljer sina studier. Vilka faktorer som spelar roll för till exempel avhopp måste huvudmän alltid undersöka lokalt.

Vi på Skolinspektionen arbetar nu i nästa steg vidare med att granska kvaliteten i yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning. Vuxenutbildningen behöver ge alla elever goda möjligheter att lyckas. Jag hoppas att våra rapporter används för fortsatt diskussion om utveckling.

Här finns länk till vår nya rapport och pressmeddelandet samt till de tidigare rapporter jag nämnt.

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion

Undervisning i svenska för invandrare