Generaldirektör Helén Ängmo vid skolgårda

Skolor med goda resultat kring trygghet och studiero - vad ser vi?

Genom att sprida kunskap om skolor där arbetet för trygghet och studiero är väl utvecklat kan andra skolor få möjligheter till lärande. I dagens blogg lyfter jag därför främst fram vår inblick i sådana skolor. Men först några ord om bilden i stort.

Bilden av trygghet och studiero varierar

Skolinspektionen har kritiserat flera skolor för brister när det gäller att ge elever trygghet och studiero. Hur vanligt det är med sådana brister? Utifrån vår inblick är situationen varierad. En tredjedel av de skolor som vi valt ut för tillsyn får kritik på området trygghet och studiero. I vår skolenkät uppger en av tio elever att de inte känner sig trygga i sin skola, och runt tre av tio att de inte har studiero. Andelen elever som inte känner sig trygga har ökat något. Det finns mycket mer att nämna utifrån statistiken. Vi har lyft i vår årsrapport att området trygghet och studiero behöver uppmärksammas.

Allvarliga situationer på vissa håll

I vissa skolor har vi sett betydande problem och situationer som krävt snabba och tydliga förbättringar på skolan. Detta är mycket allvarligt och vi har då agerat. Elever som drabbas av oro i klassrummet eller av en otrygg miljö får lätt en försämrad skolupplevelse och risk för en sämre kunskapsutveckling. Det kan t.ex. handla om att känna otrygghet på skolgården, i korridorer eller omklädningsrum, att vara rädd för att möta vissa kamrater eller att få svårt att koncentrera sig i klassrummet.

Många skolor lyckas ge elever trygghet och en lugn miljö

Men iakttagelserna gäller som nämnts inte alla skolor. Samtidigt som vi kan se svåra situationer, lyckas många skolor i Sverige ge elever en trygg och lugn situation. Av de skolor som vi valt ut för att granska i vår nya regelbundna kvalitetsgranskning har 50 procent bedömts ha hög kvalitet på sitt arbete med trygghet och studiero. Bland skolor som inte fick detta omdöme är det vanligare att ha problem med studiero än med trygghet.

Vad utmärker skolor som uppfyller våra kvalitetskriterier i hög utsträckning?

Det finns flera gemensamma drag i arbetet hos de skolor som vi har bedömt i hög grad leva upp till våra kvalitetskriterier avseende trygghet och studiero. De har ofta ett stabilt och målinriktat arbete samt en levande diskussion om hur trygghet och studiero främjas. De har också etablerade och gemensamma rutiner för att elever ska känna sig trygga och kunna arbeta i en lugn miljö. Personalen samarbetar aktivt och ser dessa frågor som viktiga. Arbetet präglas också av tydlighet och långsiktighet.

Genom intervjuer med lärare, annan personal och elever har vi kunnat se att det finns en samsyn kring förhållningssätt och bemötande. Skolan genomsyras av att personal samspelar och vet hur de ska agera i olika situationer, såväl på lektioner som i korridorer och på raster. Elever har god kännedom om vad som gäller och de kan ordningsreglerna. Arbetet med trygghet är också väl integrerat i skolans kvalitetsarbete. Efter analys görs t.ex. särskilda insatser. Exempelvis beskrev en rektor för oss att man riktade insatser särskilt mot en årskurs där personalen var ett nytt arbetslag, för att nå samsyn kring bl.a. bemötande. På en annan skola berättade elevhälsans representanter att insatser för studiero följs upp genom att elevhälsoteamet besöker lektioner, har handledning med lärare och pratar med vårdnadshavare.

På dessa skolor finns också ofta god kunskap om att en genomtänkt undervisning och ett bra ledarskap i klassrummet är navet i att skapa trygghet och arbetsro. Utifrån tidigare granskningar vet vi att lektioner med en tydlig struktur och lärare som snabbt fångar upp elever som blir overksamma eller stör andra är centralt för studiero.

För vissa av skolorna har det varit en lång resa att få denna samsyn och dessa rutiner på plats. Tidigare händelser kan ha gjort att omtag behövts. Viktigt har varit huvudmannens stöd, rektors tydlighet och tid för kollegiala samtal om handlingsalternativ vid svåra och konfliktfyllda situationer.

Viktigt att inte förenkla

Dessa exempel är enbart ett axplock. I diskussionen om studiero och trygghet är det viktigt att ta med kontext och situation. Det finns framgångsfaktorer, men inte några standardlösningar eller enkla recept för alla skolor. Vi vet att lärare och övrig personal många gånger har svåra utmaningar i klassrummet och i skolans andra miljöer. Att skapa trygghet och arbetsro handlar om många faktorer, som relationer mellan lärare och elev i klassrummet, lärares erfarenhet, personalens samarbete, vilka förutsättningar som är på plats samt rektors arbete och tydlighet i de situationer när disciplinära åtgärder behöver användas. Självklart kan det även handla om resurser, t.ex. fler vuxna i klassrummet och ofta om huvudmannens stöd.

Lästips:

Med detta i bakgrunden vill jag lyfta positiva arbetssätt som vi ser för att skapa trygghet och en god lärmiljö för elever på många skolor. Jag tycker också det är viktigt att reflektera kring de gemensamma dragen i detta arbete. Här finns ett viktigt lärande.

Skolinspektionens skolenkät

Skolinspektionens årsrapport för 2018
Se avsnittet om trygghet och studiero (s. 28 i rapporten).

Tre exempel på inspektionsbeslut där skolor fått positiva omdömen kring trygghet och studiero:

Exempel 1 (skola i Göteborgregionen)

Se avsnittet om trygghet och studiero (s. 16 i beslutet). 

Exempel 2 (skola i Stockholmsregionen)

Se avsnittet om trygghet och studiero (s. 11 i beslutet).

Exempel 3 (skola i Gävle)

Se avsnittet om trygghet och studiero (s. 13 i beslutet).