Viktigt med bättre kontroll av entreprenader inom komvux

Vuxenutbildningen växer allt mer och nu finns fler elever inom komvux än inom gymnasieskolan. Vuxenutbildningen är en viktig möjlighet för många att ändra yrkesbana eller sikta mot högre studier. Det finns många berättelser om hur oerhört mycket vuxenutbildningen betytt för många enskilda personer. Flera har kunnat utbilda sig till något nytt, kanske ett drömyrke. Dessa berättelser är fantastiska och säger mycket om vikten av vuxenutbildning av god kvalitet.

En av de många förändringar vi ser inom vuxenutbildningen är att den allt mer läggs ut på entreprenad. I dag studerar mer än hälften av eleverna i komvux hos en annan anordnare än kommunen. Det ger flera möjligheter och ett större utbud av kurser, inte minst yrkeskurser, men det finns också utmaningar som huvudmän behöver ha uppmärksamhet på.

Hur säkrar man att utbildningen håller den kvalitet som avtalats vid entreprenader? Vad har vi sett när vi granskat? Det här är några resultat som framkommit i en ny rapport om yrkesinriktad vuxenutbildning på entreprenad.

  • Allmänt hållna avtal anger inte vad som krävs och försvårar kontroll
    Uppföljningsarbetet försvåras av att kommunernas avtal med anordnarna inte preciserar vilka kvalitetskrav som gäller. Avtalen är ofta allmänt hållna.
  • Otydligt vad som dokumenteras vid besök
    De flesta kommuner gör någon form av besök hos utbildningsanordnarna. Detta är positivt, men hos en del huvudmän är det otydligt vad som dokumenteras och återkopplas. Få huvudmän uppger att de gör lektionsobservationer.
  • Fokus på siffror, men kvalitativa mått saknas
    Ofta finns en uppföljning av statistik och nyckeltal, men en djupare analys av verksamhetens kvalitet saknas. Viktiga kvalitetsaspekter för yrkesinriktad utbildning som APL och validering har också tappats. 

Skolinspektionen har återkommande sett att många kommuner behöver ta ett större ansvar för vuxenutbildningen. Det är lätt att den kommer i skuggan av andra skolformer, inte minst grundskolan. Det är viktigt att huvudmannen tydligt anger vid entreprenader vilken kvalitet som förväntas och också kontrollerar att den kvaliteten ges eleverna. En start är självklart ett tydligt avtal.

Arbetsmarknadsprognoser pekar på en fortsatt stor efterfrågan på personer med gymnasial yrkesutbildning. Det finns därför goda arbetsmarknadsutsikter för många elever inom yrkesvux. I nya jobb behöver de vara väl rustade liksom om de vill gå vidare med fortsatta studier. Kvaliteten i vuxenutbildningar som erbjuds får inte försummas, oavsett om den utförs i egen regi eller på entreprenad.

Läs mer:

Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad (rapport)

Kommuners kontroll över vuxenutbildning på entreprenad behöver förbättras (pressmeddelande)

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (rapport)

Kvalitet i vuxenutbildning i vårt fokus (blogginlägg)