Skolinspektionen i Almedalen

Almedalen Helén Ängmo Peter Fredriksson Fredrik Malmberg Camilo von Greiff
Fyra skolmyndighetschefer, från vänster: Peter Fredriksson, Skolverket, Camilo von Greiff, Skolforskningsinstitutet, Helén Ängmo, Skolinspektionen, Fredrik Malmberg, Specialpedagogiska myndigheten, SPSM.

Utbildningsminister Anna Ekström och de fyra skolmyndighetscheferna inviger Skolgården

Filmad av Specialpedagogiska myndigheten, SPSM

På Skolgården kommer skolmyndigheterna att lyfta aktuella frågor, resultat och reflektioner från våra respektive verksamheter. Skolgården finns på Hamnplan plats 231 och är öppen 1-2 juli.

Under dessa två dagar kommer Skolinspektionen att hålla såväl egna seminarier med intressanta panelsamtal som gemensamma seminarier tillsammans med de andra skolmyndigheterna.

Barn- och elevombudet, BEO, deltar med ett seminarium på Barnrättstorget, en mötesplats för barnrättsfrågor som finns på S:t Hansgatan 21. 

Hur skapar vi en likvärdig skola för alla?

Skolan ska vara likvärdig enligt skollagen. Där är vi inte idag. Hur skapar vi en likvärdig skola av hög kvalitet med en skolmiljö som är tillgänglig, stödjande och där studiero och trygghet råder för alla? Vilken sorts ledarskap krävs för att skapa förutsättningar för en utbildning av god kvalitet?

Möt myndighetscheferna för Sveriges skolmyndigheter i ett samtal om framtidens skola och vad som behöver göras för att säkerställa att varje elev får en likvärdig skolgång av hög kvalitet.

Medverkande:
• Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen
• Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
• Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
• Camilo von Greiff, direktör, Skolforskningsinstitutet
• Mattias Ragert, moderator/presschef, Skolverket

Tid och plats:
Måndag 1 juli 10.00 - 11.00
Skolgården, Hamnplan plats 231, ”Skolgården” 

 

Filmad av Specialpedagogiska myndigheten, SPSM

Utgår arbetssättet i skolan från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Skollagen fastslår att utbildningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I annat fall riskerar den att bli svagt underbyggd och variera i kvalitet. Det finns också en risk för att alla elever inte har möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Varför är det så viktigt att skolans arbetssätt utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Hur ser det ut i skolorna? Vad är huvudmannens och rektorns roll?

Skolinspektionen har nyligen genomfört en granskning av skolors arbete kring dessa frågor och lyfter de centrala resultaten. I den efterföljande paneldiskussionen diskuteras behovet och vikten av ett aktivt vetenskapligt arbetssätt i skolorna.

Medverkande: 
• Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen
• Camilo von Greiff, direktör, Skolforskningsinstitutet
• Marie-Hélène Ahnborg, VD, Ifous
• Maria Jarl, universitetslektor i utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet
• Maud Larsen, moderator/kommunikationschef, Skolinspektionen

Tid och plats
Måndag 1 juli 12:45 - 13:30 
Skolgården, Hamnplan plats 231, ”Skolgården”

OBS! Tyvärr hade vi problem med ljudet de första 15 minuterna så därför är inte Helén Ängmos inledning med. Vi kompletterar med en länk till den rapport som låg till grund för inledningen innan paneldeltagarna tog vid: Vetenskaplig grund 

 

Hur ser elevernas framtid ut i skolan?

Hur kan skolan ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar? Hur mycket kan elever själva påverka sin skolgång och göra sina röster hörda? Hur gör vi skolan till en trygg plats för alla elever och hur får vi stopp på den växande psykiska ohälsan i skolan?

I detta samtal tar elevrådsorganisationen Sveriges elevråd – SVEA pulsen på de fyra myndighetscheferna för Sveriges skolmyndigheter.

Medverkande:
• Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen
• Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
• Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
• Camilo von Greiff, direktör, Skolforskningsinstitutet
• Jennie Gustafsson, förbundsordförande, Sveriges elevråd - SVEA

Tid och plats:
Tisdag 2 juli 09:00 - 09:45
Skolgården, Hamnplan plats 231, ”Skolgården”

 

Filmad av Specialpedagogiska myndigheten, SPSM

När lärarna blir en bristvara i skolan

År 2025 kommer det att saknas 65 000 lärare. Lärarbristen påverkar hela samhället och redan nu ser vi effekterna. Hårdast slår den mot skolor i utsatta områden. Hur kan likvärdigheten och kvaliteten i undervisningen säkras i en situation med för få behöriga lärare?

Möt myndighetscheferna för Sveriges skolmyndigheter i ett samtal om vad som behöver göras för att vända utvecklingen och säkra kvaliteten i undervisningen.

• Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen
• Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
• Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
• Camilo von Greiff, direktör, Skolforskningsinstitutet
• Maud Larsen, moderator/kommunikationschef, Skolinspektionen

Tid och plats:
Tisdag 2 juli 13:00 - 14:00
Skolgården, Hamnplan plats 231, ”Skolgården”

 

Filmad av Specialpedagogiska myndigheten, SPSM

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt - utbildar skolan eleverna till källkritiska medborgare?

Vi lever i ett allt mer informationsomfattande samhälle. Behovet av att vi har väl utvecklade förmågor till att kunna värdera och sålla fram korrekt information är högt. Ett källkritiskt förhållningssätt omfattar förmågorna informationssökning och källkritik. Skolan har en viktig roll när det gäller att utbilda elever i att ha källkritiska förmågor och förhållningssätt för att de ska kunna utvecklas till informerade och ansvarsfulla medborgare. I undervisningen finns däremot utmaningar när det gäller att utveckla elevers förmåga att kritiskt söka, granska och värdera information i digitala och andra källor.

Hur ser det ut i skolan idag? Vad händer med eleverna och samhället om skolan inte ger eleverna kunskaper i ett källkritiskt förhållningssätt? Vem har ansvaret?

Skolinspektionen har nyligen genomfört en granskning av hur skolor arbetar med källkritik och informationssökning i undervisningen och lyfter både var det brister och ger exempel på framgångsrika arbetssätt i skolorna. I efterföljande paneldiskussion ger deltagarna sina respektive perspektiv på vikten av ett källkritiskt förhållningssätt.

Medverkande:
• Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen
• Lena Micko, 2:e vice ordförande, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
• Hanna Carlsson, skolbibliotekarie, samordnare för gymnasiebibliotek, Kalmarsunds gymnasieförbun
• Ebba Kock, Ordförande, Sveriges Elevkårer
• Chiara Bergmark Stanzani, Vice förbundsordförande, Sveriges elevråd, SVEA
• Maud Larsen, moderator/kommunikationschef, Skolinspektionen

Tid och plats:
Tisdag 2 juli 15:45 - 16:30
Skolgården, Hamnplan plats 231, ”Skolgården”

 

Barn- och elevombudet, BEO

Vad får lärare göra och inte göra i klassrummet för att upprätthålla trygghet och studiero?

Skolans personal måste säkerställa att det råder trygghet och studiero i klassrummet men det får inte ske med kränkningar.

Personalen i skolan är skyldig enligt lag och praxis att ingripa när en elev stör ordningen eller utgör en risk för sig själv eller andra, men åtgärden måste stå i proportion till situationen, elevens beteende och ålder. Barn- och elevombudet diskuterar kring vad lärare och personal får och inte får göra för att upprätthålla trygghet och studiero för eleverna.

Medverkande:

• Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud, Barn- och elevombudet, BEO
• Ebba Kock, ordförande, Sveriges Elevkårer
• Pontus Bäckström, utredningschef, Lärarnas Riksförbund
• Isak Skogstad, lärare och skribent
• Georgios Karpathakis Jaenson, grundare av Underbara ADHD
• Maud Larsen, moderator/kommunikationschef, Skolinspektionen

Tid och plats:
Måndag 1 juli 16:10 - 16:50
Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21, seminarierummet Gotländska ljuset. 

Läs mer om Barnrättstorget 

 

Helén Ängmo, Skolinspektionen, deltar även i dessa arrangemang:

Måndag 1 juli
Tid: kl 11-12
Ökad kunskap inom ekonomi, sparande och företagande förändrar ungas framtid
Plats: Volters gränd 8, Swedbankhuset

Tisdag 2 juli
Tid: Kl. 11:00 - 12:00, Friskolornas riksförbund, seminarium
Hur säkerställer vi skolkvalitet i lärarbristens Sverige?
Plats: Älva, fartyg

Onsdag 3 juli
Tid: kl 9.00-10.00 RFSU
Varför brister skolans sexualundervisning?
Plats:  Skeppsbron 24, Joda Bar och kök (innergården)

Tid: Kl. 13:00 - 13:15 Dagens samhälle, Heta stolen
Vilka är de största bristerna i svensk skola?
Plats: Cramérgatan, H305, "Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland

Torsdag 4 juli
Tid: Kl. 10:00 - 10:45, Lunds universitet, seminarium
Plats: Hästgatan 13, Kunskapstriangeln

Caroline Dyrefors Grufman, BEO, deltar även i dessa arrangemang:

Tisdag 2 juli
Tid: 9:00 - 10:30, Maskrosbarn, rundabordssamtal
Skolan som skyddsfaktor för barn
Plats: Solbergaskolan, Kung Magnus väg 4

Tid: 11.30 - 12.15, Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM,
Trygghet och arbetsro i skolan – en rättighet för alla elever
Plats: Hamnplan, H231, ”Skolgården”

 

Onsdag 3 juli
Tid: Kl. 11.00 - 11.15 Dagens samhälle, Heta stolen
Har eleverna fått för stor makt i skolan?
Plats: Cramérgatan, H305, "Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland