Jobba hos oss

Skolinspektionens övergripande mål

Skolinspektionens övergripande mål pekar både mot skolan som system och mot den enskilde elevens rättigheter och möjligheter i skolan.

”En skola där alla barn och elever oavsett kön får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. 

Alla barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.” 

Målbild

Processerna

Skolinspektionen har fyra olika processer som alla siktar mot det övergripande målet:

  • Regelbunden tillsyn,
  • Kvalitetsgranskning,
  • Bedömning av ansökningar om att starta skolor
  • Anmälningsärenden.  

Du kan läsa mer om processerna här: 
Verksamhet

Det processinriktade arbetssättet ger de anställda möjligheter att organiserat bidra till att utveckla och förbättra våra arbetsmetoder. Processerna är också till för att våra uppgifter ska utföras på ett effektivt, likvärdigt och rättssäkert sätt oavsett vilken av våra avdelningar som berörs. 

Medarbetarna

Den största gruppen av medarbetare består av utredare. De har oftast en bakgrund som pedagoger, jurister eller samhällsvetare. I våra annonser framgår närmare vilken kompetens vi efterfrågar. 

Här kan du hitta intervjuer med några av våra anställda:
Medarbetare berättar

Goda arbetsvillkor

Skolinspektionen genomför regelbundet undersökningar av arbetsvillkoren utifrån medarbetarnas perspektiv. De speglar bland annat löneläget, chefstäthet och möjligheter till kompetensutveckling. Skolinspektionen har i flera mätningar fått mycket goda resultat.

Samverkansavtal

Skolinspektionen har samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Avtalet ger delaktighet och inflytande för medarbetarna i ett tidigt skede, både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga planeringen.

Medarbetar- och chefspolicy

Skolinspektionens medarbetar- och chefspolicy handlar om hur alla anställda bör agera och förhålla sig i sitt uppdrag, vilka förutsättningar och förväntningar som finns och vad myndigheten kan erbjuda medarbetarna. Tanken bakom policyn är att ett gott medarbetarskap ger bättre prestationer och resultat, vilket i sin tur ger större arbetsglädje.
Medarbetar- och chefspolicy (PDF-fil, nytt fönster)

Att arbeta i staten

Du kan läsa mer om vad det innebär att jobba statligt på Arbetsgivarverkets hemsida:
Arbetsgivarverket.se: Jobba statligt (extern länk, nytt fönster)