Medarbetare berättar

Mikaeil Yousefi, utredare,
avdelningen i Göteborg

– Jag arbetar med tillsyn, vilket innebär att jag tillsammans med en kollega besöker skolor och huvudmän där vi till exempel intervjuar elever, lärare, rektorer, personal inom elevhälsan och andra i skolan och hos huvudmannen för att få in underlag. Sedan gör vi en bedömning av om det är en bra och trygg skola för eleverna och om undervisningen och utbildningen vid skolan följer läroplanen och lagen.
– Det är en hel del resor ut till skolor och huvudmän för de besök vi gör, ungefär varannan vecka. Min roll i teamet kan variera, ibland är det jag som skriver beslutet och gör utredningen, ibland är jag medbedömare till den som skriver beslutet. Efter kvalitetssäkring föredrar vi sedan förslaget för en beslutsfattare.
– Jag har statsvetenskap som huvudämne och har dessutom läst bland annat juridik och nationalekonomi. Det är en bra kombination för en utredare på Skolinspektionen. Min arbetserfarenhet är bland annat från kommunal skolförvaltning.
–Våra beslut stöttar rektorerna och huvudmännen i deras arbete att utveckla skolan, utgångspunkten är för elevernas bästa, det vill säga att eleverna ska få en så bra utbildning som möjligt i en trygg miljö. Sedan är jag nöjd med att ha bra kollegor med olika kompetenser, som gör att vi kompletterar varandras kunskaper och erfarenheter.

 

Ingrid Hesslén Brunius, jurist,
avdelningen i Göteborg

– Jag är jurist på en enhet som arbetar med tillsyn. Det innebär att jag kvalitetsgranskar besluten ur juridisk synpunkt och ger juridiskt stöd till utredarna på enheten. Ibland är jag själv med på besöken hos huvudman eller i skolor, men det är inte min huvudsakliga arbetsuppgift.
– Tidigare har jag arbetat med förvaltningsjuridik på domstol, men bara nosat på skoljuridiken innan jag kom hit. Barn och deras utbildning har sedan länge varit ett område som intresserat mig mycket, jag har bland annat arbetat som vikarie i skolan.
– Skoljuridik är spännande för det är ett område som ständigt är under utveckling. Det finns ett stort utrymme för tolkning och bedömning. Det är även en utmaning vilket gör att jag får stor användning av mina juridiska kunskaper.
– Här finns många trevliga arbetskamrater, vi har roligt tillsammans och vi kan med våra olika professioner bidra till en bättre skola för alla barn. Det känns bra att vara en del av detta viktiga arbete!

 

Kjell Gyllenswärd, utredare,
avdelningen i Stockholm

– Jag arbetar med att inspektera skolor, jag har bland annat ansvarat för den regelbundna tillsynen av en kommun, då vi granskade all utbildningsverksamhet där.
– Vi läser alltid in oss på en skola innan vi åker dit. På skolan träffar vi elever, lärare och skolledning och får deras bild av hur skolan fungerar. Sedan gör vi en bedömning, utifrån de lagar och regler som finns. Om vi har kritik gäller det att framföra den på ett bra sätt, så att vi kan bidra till ett förbättringsarbete.
– Jobbet innebär en del resor, jag var till exempel 2-3 dagar i Falun varannan vecka under en termin. Jobbet är också mycket lärorikt. Jag har jobbat mycket i skolan, bland annat som särskolechef, men då hade jag inte samma möjlighet att tränga ner på djupet i olika frågor. Jag lär mig också mycket av mina kollegor. 

 

Verica Stojanovic, utredare,
avdelningen i Lund

– Jag arbetar både med vanlig tillsyn av skolor och med olika specialgranskningar. Jag var till exempel projektledare för vår granskning av mottagande i särskolan. Tidigare har jag arbetat som forskare och utredare, min bakgrund kommer till nytta när det gäller att organisera granskningsprojekt.
– Skolinspektionen är en modern myndighet som hela tiden utvecklar sina processer och metoder, där känner jag att jag kan bidra i utvecklingsarbetet – och jag tycker att det är bra att myndigheten kontinuerligt följer vad som händer i omvärlden och utvärderar sitt eget sätt att arbeta.

 

Thomas Nyström, kanslichef,
Barn- och elevombudet

– Barn- och elevombudet, BEO, utreder anmälningar om kränkande behandling och kan i vissa fall kräva skadestånd för en mobbad elevs räkning. Vi ger också råd och informerar om lagstiftningen mot mobbning och kränkningar i skolan.
– Som kanslichef har jag personalansvar för 18 personer, varav de flesta är jurister. När jag började här hade jag arbetat som chef i tio år och kom från en större myndighet. Jag fick en bra introduktion och tycker att det är nära till stödfunktionerna.
– Jag tycker också att BEO präglas av korta handläggningstider och snabba beslutsvägar. Eftersom vi arbetar med utsatta barn är det viktigt att vi kan fatta korrekta beslut snabbt och effektivt – och det genomsyrar verksamheten. Det är också tydligt att alla som jobbar här bär på ett stort engagemang och vill göra skillnad för barnen. 

 

Maria Kärrman, enhetschef, avdelningen i Lund

Maria är chef för en enhet i Lund, som både arbetar med tillsyn och kvalitetsgranskning. Totalt finns cirka 25 medarbetare på enheten.
– Jag trivs mycket bra med jobbet som enhetschef. Vi arbetar ju hela tiden med centrala och viktiga frågor för skolan. Att vara ledare i Skolinspektionen känns därför som ett mycket positivt uppdrag, säger Maria Kärrman.
Jobbet som enhetschef handlar om att leda många kunniga och engagerade medarbetare, enligt Maria Kärrman.
 Min uppgift är i första hand att leda och planera för att ge förutsättningar för medarbetarna i deras arbete med tillsyn och granskning. Det handlar bland annat om att tidsmässigt och på annat sätt para ihop rätt kompetens och andra resurser med de uppdrag vi har. Tiden är ofta mycket inrutad och allt måste klaffa, vilket kräver flexibilitet och förmåga till anpassning samtidigt som det är ett stort ansvar.
Maria har tidigare ledarerfarenhet från Arbetsförmedlingen, men är inte sakkunnig inom skolområdet från början, även om hon haft kopplingar till utbildning genom sitt arbete med arbetsmarknadsutbildning och med internationellt utbildningssamarbete.
 Jag tycker inte heller att den som vill börja som enhetschef hos oss måste vara ämnessakkunnig, men man måste ha ett stort intresse för skola och utbildning, säger hon.
När Maria kom till Skolinspektionen slogs hon av den akademiska kompetensen hos medarbetarna.
 Att vara ledare här innebär att leda högt utbildade och kunniga personer, vilket är inspirerande men det ställer också speciella krav, säger hon.
Maria Kärrman gillar omfattningen på myndigheten Skolinspektionen.
– Den är lagom stor, cirka 450 personer. Jag kan lära känna alla enhetschefskollegor och vi kan ha gemensamma myndighetsdagar med alla medarbetare. Det skapar möjligheter till utveckling och kunnande på ett bra sätt, säger hon.