Start

Antalet anmälningar till Skolinspektionen ökar

Om man upplever att en skola eller förskola inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen kan man anmäla det till Skolinspektionen. Kränkningar och mobbning är den vanligaste orsaken till att man anmäler en skola, den näst vanligaste anledningen är att en elev inte får det särskilda stöd han eller hon har rätt till.

Under 2016 tog Skolinspektionen emot 4 792 anmälningar, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med 2015. Antalet anmälningar har ökat de senaste åren, och ökningen fortsätter 2016. Statistiken visar inte varför antalet anmälningar har ökat.

Tillsynen visar att elevhälsan inte används förebyggande

Skolinspektionen granskar också regelbundet landets skolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Det kallas för regelbunden tillsyn. Under 2016 gjorde Skolinspektionen regelbunden tillsyn på 932 grund- och gymnasieenheter, inklusive särskolor.

Tillsynen sker i två olika former, bastillsyn eller prioriterad tillsyn. Den prioriterade tillsynen riktas mot de skolenheter där Skolinspektionen bedömer att det finns en större risk att eleverna inte får den utbildning de har rätt till.

De vanligaste bristerna som Skolinspektionen såg inom den prioriterade tillsynen var inom området förutsättningar för lärande och trygghet. 62 % gymnasieskolorna och 55 % av grundskolorna som fick prioriterad tillsyn hade brister inom detta område. Det handlar till exempel om att skolorna inte använder elevhälsan förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling att nå utbildningens mål.

Andra vanliga bristområden var rektors arbete med uppföljning, analys och utvärdering av verksamheten (gymnasieskola 39 %, grundskola 34 %) och skolans arbete med att skapa trygghet och studiero (gymnasieskola 32 %, grundskola 40 %).

Ta del av all statistik

Skolinspektionens statistik för 2016 innehåller följande delar:

  • Anmälningsstatistik uppdelad på kommuner och län.
  • Statistik över anmälningar av lärare till LAN, Lärarnas ansvarsnämnd.
  • Statistik över Skolinspektionens vitesbeslut, både efter anmälningar och tillsyn.
  • Brister som Skolinspektionen kritiserat i tillsynen på huvudmanna- och skolnivå.

Här finns all statistik för anmälningar respektive tillsyn:
Anmälningar och beslut 2016
Regelbunden tillsyn 2016