Start

Vetenskaplig expertis

Vetenskaplig metod

Lena Lindgren, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Fil. dr. i statsvetenskap, docent i offentlig förvaltning.
Madeleine Rohlin, Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola. Professor i odontologisk röntgendiagnostik.

Didaktik

Per-Olof Bentley, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. Fil. dr. i ämnesdidaktik.
Caroline Liberg, Institutionen för didaktik, Uppsala universitet. Docent i lingvistik, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och skrivprocessen.
Eva Larsson-Ringqvist, Institutionen för humaniora, Linnéuniversitetet. Professor i franska.
Staffan Selander, Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet. Professor i didaktik.
Svein Sjöberg, Institutet för lärarutbildning och skolutveckling, Universitetet i Oslo. Professor i naturvetenskapernas didaktik.
Gunnar Öquist, Kungliga vetenskapsakademin, ständig sekreterare i KVA. Professor i fysiologisk botanik.

Utbildningssociologi

Donald Broady, Institutionen för utbildning, kultur och medier, Uppsala universitet. Fil. dr. pedagogik, professor i utbildnings- och kultursociologi.
Ove Sernhede, Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Fil. dr. i socialt arbete, professor i kulturstudier.

Genusvetenskap

Diana Mulinari, Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet. Fil. dr. i sociologi, professor i genusvetenskap.

Kulturell och språklig mångfald

Nihad Bunar, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Professor i barn- och ungdomsvetenskap.
Inger Lindberg, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling, Stockholms universitet. Professor i tvåspråkighetsforskning med inriktning på andraspråksinlärning.
Mats Trondman, Institutionen för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Professor i kultursociologi.  

Utbildningsresultat och skolutveckling

Gunnar Berg, Mittuniversitetet, Campus Härnösand. Professor i pedagogik.
Ulf Blossing, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Docent i pedagogik.
Olof Johansson, Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet. Professor i statsvetenskap.

Utbildningsreformer och juridik

Tomas Englund, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet. Professor i pedagogik.
Ulf P. Lundgren, Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet. Seniorprofessor i pedagogik.
Lena Marcusson, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Professor i förvaltningsrätt.
Mårten Schultz, Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Jur. dr. och docent i civilrätt (skadeståndsrätt).
Jonas Vlachos, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Docent i nationalekonomi.

Organisationsteori, organisations- och arbetslivsetik

Erik Blennberger, Institutet för organisations- och arbetslivsetik, Ersta Sköndal högskola. Teol. dr. och docent i tros- och livsåskådningsvetenskap.
Sven Hamrefors, Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola. Ekon. dr., Professor i innovationsteknik. 

Lärande och kommunikation

Bengt Persson, Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås. Professor i specialpedagogik.
Ingrid Pramling Samuelsson, Institutionen för didaktik och pedagogik, Göteborgs universitet. Professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnåren. 
Ulla Runesson, professor vid Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping.
Ingegerd Tallberg-Broman, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Professor i pedagogik med inriktning mot yngre barn.
Per-Olof Thång, Institutionen för didaktik och pedagogik, Göteborgs universitet. Professor i pedagogik.

Barns och ungas levnadsvillkor och hälsa

Jane Brodin, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet. Professor emerita i barn och ungdomsstudier.
Jan-Olov Larsson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska universitetssjukhuset. Docent i barn och ungdomspsykiatri.
Johanna Schiratzki, Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Professor i rättsvetenskap med fokus på barnrätt.
Viveca Östberg, Centre for Health and Equity Studies (CHESS)/Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Docent i sociologi. 

Värdegrundsarbete i skolan

Peter Gill, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Högskolan i Gävle. Professor i pedagogik.
Gun-Marie Frånberg, Institutionen för interaktiva medier och lärande, Umeå universitet. Professor i pedagogik.
Kennert Orlenius, Kommunikation och information, Högskolan i Borås. Professor i pedagogik.