Press

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola.

Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol.

Kontakt

Presstjänsten: tel. 08-586 080 60 (bemannad under kontorstid),
press@skolinspektionen.se

Rapporter och remissyttranden

Här kan du söka bland våra tillsyns- och granskningsbeslut, resultat från Skolenkäten, med mera:
Beslut och rapporter

Här kan du söka bland våra rapporter och andra publikationer:
Publikationer

Här finns våra remissyttranden till regeringskansliet:
Remissyttranden

Här kan du söka bland ärenden i vårt diarium:
Diariet