Hög rektorsomsättning riskerar att försvaga skolors kvalitet

Granskningen visar att det är få huvudmän som följer upp konsekvenserna vid många rektorsbyten. Dessutom är det få huvudmän som agerar strategiskt när skolor byter rektorer ofta. Granskningen har genomförts hos 20 skolhuvudmän. Ett urvalskriterium var att skolhuvudmannen haft en grundskola eller ett gymnasium med tre eller fler rektorsbyten de fem senaste åren.

– Studier visar att så många som hälften av rektorerna i Sverige har arbetat på sin nuvarande skola i tre år eller mindre. Det kan i många fall riskera att försämra elevernas förutsättningar att nå målen. I granskningen har vi sett att flera huvudmän inte har strategier för att motverka negativa effekter av hög rektorsomsättning, säger Ulrika Rosengren projektledare för granskningen.

I granskningen har vi sett att få huvudmän analyserar effekter av rektorsomsättning. I endast 6 av 20 verksamheter gör huvudmannen en analys av vilka faktiska konsekvenser rektorsomsättningen har på utbildningens kvalitet.

Granskningen har också visat att huvudmännen till stor del inte följer upp rektors behov av introduktion. Intervjusvaren i granskningen visar att endast 7 av de 20 nya rektorerna i granskningen får ett strukturerat och proaktivt coachande stöd av huvudmannen i framför allt ledningsfrågor.

– Ett sätt att minska organisatorisk sårbarhet kan vara att skolhuvudmannen särskilt bevakar arbetet med och flödet i en skolas systematiska kvalitetsarbete vid hög rektorsomsättning. Men vi har inte kunnat se att detta är vanligt i de skolor vi granskat, menar Ulrika Rosengren.

Enligt intervjuer med lärare, rektorer och tjänstemän har skolans processer delvis stannat upp vid rektorsbyten på 15 av 20 verksamheter. Även forum där eleverna är delaktiga som till exempelelevråd, matråd och trygghetsvandringar tappar fart eller ställs in, enligt intervjuerna. Rektorsbytena kan även direkt eller indirekt leda till minskad stabilitet i organisationen.

– I granskningen har vi sett att det finns risk att bedömningar och betyg inte utgår från styrdokumenten när skolor har många rektorsbyten. I granskningsintervjuerna framkom även oro för att högt satta betyg förekommer då nya rektorer inte hinner följa upp lärarnas arbete med bedömning och betygssättning. På dessa skolor finns även en hög andel obehöriga lärare, berättar Ulrika Rosengren.

Viktiga framgångsfaktorer för att vända negativa skolresultat är långsiktighet, fokus och systematik, vilket är svårt att vidmakthålla vid många rektorsbyten. Att det finns ett välfungerande organisatoriskt minne bidrar också till kontinuiteten vid hög rektorsomsättning.

Här kan du läsa rapporten

För mer information
Ulrika Rosengren, utredare och projektledare för granskningen 08- 586 081 26
Presstjänsten: 08-586 080 60