Kommuner behöver stärka grundskolans mottagande av nyanlända elever

– Nyanlända elever har mycket olika skolbakgrund, ämneskunskaper, språkkunskaper och erfarenheter med sig. Men många skolor använder ändå samma lösningar när de lägger upp utbildningen för nyanlända elever, oavsett deras förkunskaper. En del elever läser därför på för låg nivå i förhållande till deras förutsättningar, medan andra behöver mer grundläggande kunskaper och stöd. Detta riskerar att försena elevernas kunskapsutveckling och försvåra möjligheten till fortsatt utbildning eller övergång till yrkeslivet, säger Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen.

Skolinspektionen har granskat mottagandet av nyanlända elever till grundskolan. Rapporten som presenteras idag bygger på dels en enkät till alla skolhuvudmän i landet, dels en fördjupad granskning av 28 av de skolhuvudmän som tog emot flest nyanlända elever under 2015-2016.

Huvudsakliga resultat

Granskningen visar att många kommuner erbjudit nyanlända elever ett gott mottagande. De flesta granskade kommuner tar emot eleverna i skolan och kartlägger deras kunskaper inom två månader. Det är en ljusare bild än 2009 då Skolinspektionen gjorde en liknade granskning.

Men granskningen visar också att många kommuner saknar den bredd, variation och flexibilitet som behövs för att fullt ut tillgodose nyanlända elevers skiftande förmågor. De flesta granskade skolhuvudmän behöver utveckla sina arbetssätt för att gynna elevernas fortsatta utbildning.

Exempel på utvecklingsområden:

 • Kartläggningar görs av elevers tidigare erfarenheter samt språkliga och matematiska kunskaper, men de omfattar ofta inte andra ämneskunskaper och förmågor. Huvudmän och rektorer saknar därför ofta tillräckliga underlag för att planera en undervisning som utgår från varje elevs kunskapsnivå och förmåga i olika ämnen. Det innebär exempelvis risk för att elever går miste om undervisning i ämnen där de har möjlighet att nå kunskapskraven för godkända betyg.
 • Kartläggningarna sprids inte till all personal inom skolan som jobbar med nyanlända elever. Kartläggningarna används heller inte systematiskt i undervisningen. Istället är det vanligt med generella lösningar, oavsett elevernas förkunskaper.
 • Dokumentationen om elevers kunskaper och förmågor följer i flera fall inte med när elever byter skolhuvudman och hemkommun. Istället blir eleverna bedömda på nytt av den nya hemkommunen vilket innebär risk för att värdefull tid går förlorad och elevernas utbildning försenas.
 • Rektorerna på de skolor som tar emot eleverna involveras inte alltid när det inledande mottagandet sker på centrala mottagningsenheter som är skilda från skolan. Därmed blir rektorernas ansvar för de inledande bedömningar och anpassningen av undervisningen otydligt.
 • Huvudmännen följer sällan upp mottagandet av nyanlända elever på ett bra sätt. Frågor om hur val av organisation påverkar de elevernas möjligheter att snabbt få undervisning, och att undervisningen är individanpassad, ställs mycket sällan.

Skolinspektionens granskning

Granskningen grundas på:

 • Enkät till alla skolhuvudmän, kommunala och fristående, om deras beredskap att ta emot nyanlända elever. Enkäten gjordes i april-maj 2016 och användes för att välja ut 28 skolhuvudmän och skolor att granska närmare.
 • Dokumentstudier av till exempel utredningar som legat till grund för beslut av val av organisatorisk modell för mottagandet av nyanlända elever.
 • Cirka 250 intervjuer med huvudmän, rektorer och personal.
 • Cirka 450 skriftliga elevberättelser om erfarenheter av mottagandet.

Läs mer

Skolinspektionens rapport och granskningsbeslut för respektive skolhuvudman kan laddas ned via www.skolinspektionen.se/nyanlanda

Information om Skolinspektionens tidigare granskningar av utbildning för nyanlända och asylsökande elever finns på www.skolinspektionen.se/nyanlandaelever

Skollagens definition av nyanlända elever

En elev som har varit bosatt utomlands, men som numera bor i Sverige, och som har påbörjat sin utbildning i Sverige efter höstterminens start det kalenderår eleven fyller sju år. Efter fyra års skolgång i Sverige eleven är inte längre nyanländ.

Presskontakt

För frågor till generaldirektör Helén Ängmo kontakta Skolinspektionens presstjänst 08-586 080 60

För frågor om granskningen kontakta projektledare Åsa Kildén, 08-586 085 35, asa.kilden@skolinspektionen.se

Skolinspektionens presstjänst, 08-586 080 60

Granskade skolhuvudmän och skol- och mottagningsenheter

Kommunala:

 • Alvesta kommun: Hagaskolan och Mohedaskolan
 • Borgholms kommun: Köpings skola 1-5 och Åkerboskolan 1-9
 • Borås kommun: Centrum för flerspråkigt lärande (CFL), Ekarängsskolan, Erikslundsskolan och Fjärdingsskolan
 • Eskilstuna kommun: Hållsta skola, Lagerbergsskolan, Skogstorpsskolan och Välkomsten
 • Göteborgs kommun: Frölundaskolan F-6, Hovåsskolan 7-9, Lindåsskolan, Långmosseskolan och Vättleskolan 4-9
 • Halmstads kommun: Brearedskolan, Brunnsåkerskolan, Trönningeskolan och Vallåsskolan
 • Hällefors kommun: Grythyttan skola F-5 och Klockarhagskolan 5-9
 • Jönköpings kommun: Junedalsskolan 7-9, Mottagningsskolan, Rosenlundsskolan 7-9 och Råslättsskolan F-6
 • Kalmars kommun: Dörbyskolan F-5, Funkaboskolan F-9, Kalmarsundsskolan F-9 och Skolmottagningsenheten Esplanadskolan
 • Linköpings kommun: Bäckskolan F-6, Linghemsskolan 7-9, Mottagningsenheten Adjunkten och Skäggetorpsskolan 6-9
 • Norrköpings kommun: Djäkneparksskolan, Hultdalsskolan, Jurslaskolan och Mottagningsskolan
 • Nässjö kommun: Brinell högstadium 7-9, Centrala mottagningsenheten och Parkskolan årskurs 4-6
 • Perstorps kommun: Centralskolan 7-9 och Parkskolan F-1
 • Sandvikens kommun: Jäderfors skola, Murgårdsskolan, Norrsätraskolan och Österfärneboskolan 
 • Stockholms kommun: Grimstaskolan F-9, Höglandskolan F-9, START Stockholm mottagningsenhet F-9, Sundbyskolan F-9, Sätraskolan F-9 och Åsö grundskola 7-9
 • Storfors kommun: Kroppaskolan F-3 och Vargbroskolan 4-9
 • Svenljunga kommun: Mogaskolan F-6, Mogaskolan 7-9 och Mottagningsenheten
 • Sävsjö kommun: Stockaryds skola och Vallsjöskolan
 • Södertälje kommun: Blombackaskolan, Järna grundskola, Ronnaskolan och Wasaskolan
 • Trollhättans kommun: Frälsegårdsskolan F-6, Kronan 7-9, Sylteskolan 7-9 och Välkomsten
 • Uppsala kommun: Kvarngärdesskolan 4-6, Liljeforsskolan 1-3, LYSA mottagningsenhet och Västra Stenhagenskolan 7-9
 • Västerås kommun: Fredriksbergsskolan, Introduktionsskolan, Nybyggeskolan och Önstaskolan
 • Åsele kommun: Fredrika skola och Åsele centralskola
 • Örebro kommun: Almbyskolan, Mottagningsenheten Perrongen, Navets skola och Olaus Petriskolan
 • Överkalix kommun: Strandsskolan och
  Åkersskolan 
 • Övertårneå kommun: Svanstein skola Diamanten och Svarträvens skola

Fristående

 • Ideella föreningen för alla nationers fria skola: Alla nationers fria skola (i Stockholm)
 • Vittra AB: Vittra Landborgen (i Helsingborg) och Vittra Saltsjö Boo (i Nacka)