Kommuner behöver trygga tillgången till behöriga och erfarna lärare på skolor med stora behov

– Lärarbristen riskerar att särskilt påverka skolor med mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar. Även om det är rektorerna som ansvarar för att rekrytera lärare måste ansvariga politiker och förvaltning följa upp läget och vid behov vidta stödjande insatser för att alla skolor ska få tillgång till behöriga och erfarna lärare. Det kan till exempel handla om att stimulera lärare att söka till vissa skolor eller att i högre grad verka för att det inrättas fler förstelärartjänster utifrån elevers behov, säger Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen.

Skolinspektionen har granskat hur 20 kommuner arbetar för att eleverna på alla skolor ska ha en god och likvärdig tillgång till behöriga och erfarna lärare. Bakgrunden till granskningen är lärarens betydelse för elevernas resultat samt skollagens bestämmelse om att fördela resurser efter elevers behov och förutsättningar.

Rapporten visar att kommunerna behöver stärka sitt arbete med att attrahera behöriga och erfarna lärare till skolor med mindre gynnsamma socioekonomiska förutsättningar. Granskningen visar att det är ovanligt att kommuner gör riktade eller stödjande insatser för att stimulera behöriga lärare med lång yrkeserfarenhet att söka sig till skolor med stora behov. Den visar även att ansvariga politiker och förvaltning i många kommuner vet för lite om hur skolorna i praktiken tar tillvara lärarnas kompetens i syfte att främja elevernas utveckling och lärande. Hälften av kommunerna följer inte upp hur lärarresurser används.

Rapporten ger även exempel på insatser som kommuner gjort för att förstärka skolor med personella pedagogiska resurser. Ett sådant är att fördela förstelärartjänster utifrån skolors behov. Cirka hälften av kommunerna gör det redan och fler planerar att börja göra det. Ett annat exempel är att några kommuner etablerat centralt placerade team med lärare med särskilda kompetenser och dokumenterad skicklighet som används för att förstärka skolor med stora behov.

Skolinspektionens granskning

Granskningen omfattar 20 kommuner: Burlöv, Flen, Gävle, Helsingborg, Huddinge, Karlstad, Kristianstad, Landskrona, Lidköping, Lund, Nacka, Partille, Ronneby, Salem, Sundbyberg, Sundsvall, Uddevalla, Vimmerby, Växjö, Österåker.

Granskningen grundas på intervjuer på central nivå med politisk ledning och förvaltning samt på skolnivå med rektorer, lärare samt specialpedagog eller speciallärare.

Skolinspektionens rapport och beslut för granskade kommuner och grundskolor kan laddas ned via www.skolinspektionen.se/lararresurser

Presskontakt

Rut Hård af Segerstad, projektledare, 08-586 081 89, rut.hard.af.segerstad@skolinspektionen.se

För frågor till generaldirektör Helén Ängmo kontakta Skolinspektionens presstjänst 08-586 080 60