Ny oanmäld granskning av nationella prov

40 procent av skolorna i granskningen beställer prov för andra ändamål än provskrivning. Det gör att fler prov än nödvändigt är i omlopp på skolorna. I föreskrifterna framgår att rektor bara ska beställa de prov eleverna ska genomföra. Ändå beställs prov för andra ändamål.  

En anledning skolorna uppger är att de vill ha proven som underlag vid bedömningsdiskussioner för lärarna. En annan är att de tänker genomföra provet men vid ett senare tillfälle. Inte heller detta är enligt Skolverkets föreskrifter, varje prov ska genomföras på ett specifikt datum.

– Vi är förvånade över att en så stor andel av gymnasieskolorna beställer prov de inte ska genomföra trots att det inte är det som är syftet. Det innebär att det finns fler prov i omlopp än vad som är nödvändigt och det ökar så klart spridningsrisken, säger Linda Zetterman utredare på Skolinspektionen.

I granskningen har vi sett att en övervägande majoritet av de granskande skolorna förvarar proven på ett säkert sätt, vilket gör det mycket svårt för obehöriga att komma åt proven. Men i ett fåtal fall förvarades proven relativt lättåtkomliga för obehöriga.

– Vid de oanmälda besöken har vi sett att oaktsamhet förekommer på ett fåtal skolor. Jag vill framhålla att de flesta skolorna har bra rutiner, men det räcker ju med att en skola är oaktsam för att det ska finnas risk för spridning och det är problematiskt, säger Linda Zetterman. I de här fallen finns inte marginaler. Det är viktigt att alla skolor hanterar proven på ett säkert sätt för att motverka otillåten spridning. Om proven sprids urholkas legitimiteten i provsystemet.

När det gäller själva mottagandet av de nationella proven har vi i granskningen sett att majoriteten har bra rutiner. Men i flera fall saknar skolorna avtal som säkerställer att försändelsen kvitteras vid ankomst. 44 procent av skolorna saknar eller är osäkra på om de har avtal som garanterar att försändelsen av nationella prov kvitteras vid leveransen. Utan kvittensavtal finns risken att proven tillfälligt förvaras på ett tillgängligt sätt och det ökar därmed risken för spridning.

Granskningen har omfattat 66 gymnasieskolor i sammanlagt 24 kommuner. Såväl kommunala som fristående gymnasieskolor ingår i granskningen. Granskningen har genomförts som oanmälda verksamhetsbesök.

Här kan du läsa rapporten

För mer information
Linda Zetterman, utredare och projektledare för granskningen: 08-586 085 97
Presstjänsten: 08-586 080 60