Nytt beslut om avgifter i grundskolan

Skolinspektionen har fått in flera anmälningar gällande avtal om ersättningsskyldighet, för så kallade lärplattor, det vill säga digitala verktyg. Torsdagen den 22 februari 2018 har vi fattat ett beslut gällande en skola som reglerat kostnader kopplade till digitala verktyg.

Vi menar att tillgång till digitala verktyg, som till exempel lärplattor, spelar en viktig roll i dagens undervisning och att digitala verktyg ofta är helt integrerade i elevernas utbildning. Många elever förväntas också använda lärplattorna hemma för att göra läxor och hemuppgifter.

I skollagen anges att eleverna i grundskolan utan kostnad ska ha tillgång till de lärverktyg de behöver för sin utbildning.

I beslutet har vi  kommit fram till att skolan i ett avtal inte kan kräva kostnader som är kopplade till skolans läromedel på det sätt som skett i det aktuella ärendet. Inte om skolan lagt upp utbildningen så att eleven ska behöver använda dessa för att ta del av utbildningen.

Elever och vårdnadshavare kan visserligen bli ersättningsskyldiga vid en skada på eller förlust av en lärplatta. Det blir då en civilrättslig fråga som inte regleras i skollagen och som får bedömas i varje enskilt fall. Men skolan får inte i förväg ställa ytterligare krav på ersättning från en elev och hans eller hennes vårdnadshavare än det som följer av lag eller annan författning.

För mer information

Presstjänsten: 08-586 080 60