Skolinspektionen avslutar tillsynen av Storvretskolan

Skolinspektionen fattade den 9 januari 2019 ett beslut om statliga åtgärder för rättelse på Storvretskolan. De statliga åtgärderna har inneburit att staten, genom Skolinspektionen, har genomfört ett arbete med åtgärder för att säkerställa att verksamheten vid Storvretskolan uppfyller skolförfattningarnas krav. Detta är den mest ingripande åtgärden för kommunala skolor när stora brister konstaterats och en huvudman inte klarat att rätta dessa. Det var första gången ett sådant beslut fattades. Två särskilda rådgivare från Skolinspektionen har under åtta månader tjänstgjort på skolan och styrt ett arbete för att avhjälpa bristerna. Detta har skett på Botkyrka kommuns bekostnad.

Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de konstaterade bristerna. Uppföljningen bygger på intervjuer med elever, lärare, elevhälsa, rektorn och biträdande rektorn samt representanter för huvudmannen. Vi har även gjort lektionsobservationer och tagit del av dokumentation och skriftliga uppgifter som huvudmannen inkommit med.

Skolinspektionen gör efter uppföljningen bedömningen att bristerna på Storvretskolan är avhjälpta och att verksamheten nu når upp till lagens krav.

– Det har skett stora förbättringar på skolan. Vi såg tidigare allvarliga brister som inte hade rättats till och vårt ingripande var nödvändigt. Det arbete som lagts ned under hela denna process har varit oerhört viktigt och vi ser nu att det har gett resultat, säger Helen Ängmo, generaldirektör vid Skolinspektionen och fortsätter;

– Samlat menar vi att det varit allvarligt att huvudmannen tidigare inte gjort tillräckligt för att åtgärda bristerna. Att vi nu ser ett bättre läge på skolan är naturligtvis mycket positivt. Det är också främst viktigt för alla elever. Nu är det angeläget att Botkyrka kommun håller i arbetet och fortsätter att säkra trygghet, stöd och en god utbildning.

Följande åtgärder är exempel på vad som gjorts:

Botkyrka kommun har fördelat resurser till Storvretskolan, genomfört organisatoriska åtgärder och anställt en ny rektor och biträdande rektor.

Skolinspektionen bedömer i uppföljningen att det nu finns fungerande rutiner för särskilt stöd och att det finns åtgärder som säkerställer att elevers behov av särskilt stöd skyndsamt utreds och att elever som har behov av särskilt stöd får sådant stöd.

Vidare bedömer vi att det finns ett kontinuerligt och medvetet förebyggande värdegrundsarbete i alla årskurser. Värdegrundsarbetet bedrivs i ett brett perspektiv av lärare och annan skolpersonal och lärarna integrerar värdegrundsuppdraget i undervisningen.

Skolinspektionens uppföljning visar också att åtgärder har vidtagits så att skolans arbete med att tillförsäkra eleverna en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero uppfyller skollagens krav.

Lärarna har idag andra förutsättningar och verktyg för att kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar.. Det finns även en ämnesövergripande samverkan mellan lärarna. Skolan har även ett nytt skolbibliotek som används som en resurs i utbildningen.

Skolinspektionen bedömer i uppföljningen att verksamheten nu uppfyller lagens krav. Men det är viktigt att framhålla att Botkyrka kommun fortsatt behöver arbete för att säkerställa stabiliteten på skolan över tid.

Skolinspektionen kommer att följa upp att insatserna fortsatt har verkan och genomföra en ny tillsyn av Storvretskolan under 2020.

Via denna länk hittar du beslutet

För frågor kontakta:
Presstjänsten 08-586 080 60