Start

Skolinspektionen granskar AB Dormsjöskolan

Tillsynen beräknas vara klar under november 2017 och är en del i Skolinspektionens genomgång av samtliga fristående och kommunala skolhuvudmän i landet. Efter tillsynen får AB Dormsjöskolan beslut där Skolinspektionen beskriver de eventuella brister som ansvariga måste rätta till för att leva upp till skollagens krav. Skolinspektionen följer sedan upp att det sker.

Skolinspektionen kommer att besöka Dormsjöskolans grundskole-, grundsärskole- och gymnasiesärskoleverksamhet.  

Ta del av beslut

Alla beslut från tillsynen publiceras på: www.skolinspektionen.se/beslut

Ta del av enkätresultat

Inför tillsynen har Skolinspektionen gjort en enkätundersökning hos elever, föräldrar och lärare vid respektive skola. Enkätresultat om enskilda skolor finns på: www.skolinspektionen.se/skolenkaten-statistik

Mer info

Mer info om Skolinspektionens tillsyn, vad som granskas, vad som händer om det finns brister m.m. finns på www.skolinspektionen.se/tillsyn

Presskontakt

Kjell Gyllenswärd, 08-586 084 86

Presstjänsten, 08-586 080 60