Start

Skolinspektionen granskar skolorna i Arboga kommun

Tillsynen är en del av en genomgång av samtliga kommunala och fristående skolhuvudmän i landet som Skolinspektionen genomför. Tillsynen av Arboga kommun beräknas vara klar i januari 2018.  

Efter tillsynen får Arboga kommun beslut på övergripande nivå om de utbildningsverksamheter som kommunen ansvarar för – grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, förskolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen. För varje utbildningsverksamhet beskriver Skolinspektionen de eventuella brister som de ansvariga måste rätta till för att leva upp till skollagens krav. Skolinspektionen följer sedan upp att det sker.

Skolinspektionen besöker och granskar den kommunala skolan:

  • Gäddgårdsskolan grundsärskola

Ta del av beslut

Alla beslut från tillsynen publiceras på Skolinspektionens webbplats www.skolinspektionen.se/beslut

Ta del av enkätresultat

Inför tillsynen har Skolinspektionen gjort en enkätundersökning bland elever, föräldrar och lärare vid samtliga skolor i kommunen. Enkätresultatet om enskilda skolor finns på Skolinspektionens webbplats: www.skolinspektionen.se/skolenkaten-statistik

Mer info

Mer info om tillsynen, vad som granskas, vad som händer om det finns brister, m.m. finns på www.skolinspektionen.se/tillsyn

Presskontakt

Lars-Henrik Bergström, 08–586 080 49

Presstjänsten, 08–586 080 60