Skolinspektionen stänger Fjällbyns gymnasieskola i Härjedalen

Fjällbyns gymnasieskola är en liten fristående gymnasieskola utanför Funäsdalen. Skolan tar emot elever från hela Sverige och vänder sig till elever med autism och andra neuropsykiatriska diagnoser.

Skolinspektionens beslut innebär att huvudmannen Fjällbyns gymnasieskola i Funäsdalen AB inte får driva skolan vidare. Beslutet gäller från och med 25 juni 2018.

Orsaken till återkallandet av godkännandet är att Fjällbyns gymnasieskola AB inte har rättat till de brister som Skolinspektionen krävt i ett vitesbeslut från juni 2017. Huvudmannen har under en längre tid bedrivit en verksamhet i strid mot gällande lagstiftning. Detta innebär att eleverna under samma period inte har fått den utbildning som de har rätt till. Missförhållandet är allvarligt och bristerna i huvudmannaskapet rubbar på ett allvarligt sätt förutsättningarna för verksamheten.

Några av de brister som Skolinspektionen konstaterat i verksamheten:

  • Huvudmannen och personalen på skolan har inte insikt i de bestämmelser som gäller för särskilt stöd. Detta är särskilt allvarligt eftersom skolan är inriktad på att ta emot elever i behov av just detta. Elevernas åtgärdsprogram är inte individanpassade utan ser i ett flertal fall likadana ut för alla elever.
  • Innehållet i elevernas utbildning ändras frekvent och utan eftertanke. Eleverna byter kurser och får inte betyg i kurser de läst stora delar av och det finns en mycket stor osäkerhet kring vilken utbildning eleverna faktiskt får.
  • Undervisningen på skolan bedrivs inte av legitimerade och behöriga lärare, trots att det finns anställningsavtal med legitimerade lärare på skolan.
  • Det finns stora oklarheter kring hur skolan sätter betyg. För att undvika att sätta F (underkänt) i betyg sätts i vissa fall inget betyg alls efter avslutad kurs.

Eleverna måste byta skola

När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola. Det är nu viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad. 

Beslutet kan överklagas

Fjällbyns gymnasieskola AB har möjlighet att överklaga beslutet. Beslutet gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Ladda ner beslutet

För information

Elisabet Wikén, avdelningschef: 08-586 086 87

Presstjänsten: 08-586 080