Skolinspektionen stänger Fria InterMiliaskolan i Motala

Skolinspektionens beslut innebär att huvudmannen Stiftelsen Fria InterMilia skolan i Motala inte får driva skolan vidare. Beslutet gäller från och med 7 januari.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar godkännandet för skolan är att Stiftelsen Fria InterMilia skolan i Motala inte har rättat till de brister som Skolinspektionen krävt i ett vitesbeslut från 12 juni 2018. De flesta brister kvarstår.

Huvudmannen har under en längre tid bedrivit en verksamhet i strid med gällande lagstiftning och inte visat förmåga att åtgärda det Skolinspektionen påpekat. De brister som fortfarande föreligger innebär sammantaget att utbildningen i grundläggande delar inte lever upp till de krav som ställs i skollagen och andra författningar som gäller för skolväsendet. Detta innebär att skolans elever under en längre tid inte har fått den utbildning som de har rätt till.

Skolinspektionen konstaterar att följande brister kvarstår i verksamheten:

  • Elever ges inte ett tillräckligt aktivt lärarstöd och individanpassningar

  • Elever ges inte extra anpassningar och särskilt stöd

  • Åtgärdsprogram utformas inte korrekt och arbetet med uppföljning och utvärdering fungerar inte

  • Det finns brister i skolans betygskatalog

  • Elever har inte en studiemiljö som präglas av studiero

  • Det finns brister i det målinriktade arbetet mot kränkande behandling

  • Elevhälsan arbetar inte främst förebyggande och hälsofrämjande

  • Hemkommunen informeras inte alltid när en elev slutar eller har hög frånvaro

  • Det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet

Eleverna måste byta skola
När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola. Det är nu viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad. 

Beslutet kan överklagas
Stiftelsen Fria InterMilia skolan i Motala har möjlighet att överklaga beslutet. Beslutet gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Ladda ner beslutet

För information:
Maria Sundkvist, avdelningschef: 08-586 080 02
Presstjänsten: 08-586 080 60