Remissyttranden

2020

2020-06-15

2020:2568 Yttrande över betänkandet Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande 

2020-05-11

2020:1601 Yttrande över betänkandet av utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet

2020-04-28

2020:863 Remisspromemoria om behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero 

2020-04-23

2020:693 Yttrande över betänkandet Med tillit följer bättre resultat

2020-03-04

2019:9905 Yttrande över För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering

2020-03-04

2020:1995 Yttrande över Långtidsutredningen 2019

2020-02-17

2019:10205 Yttrande över möjlighet till betyg från årskurs 4

2020-01-14

2019:10458 Yttrande över Bättre studiestöd till äldre

2020-01-14

2019:8991 Yttrande över ökad statlig närvaro i Härnösand

2019

2019-11-19

2019:6790 Yttrande över betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken

2019-10-23

2019:6136 Yttrande över Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor

2019-10-18

2019:6102 Yttrande över promemorian På väg - mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

2019-10-08

2019:5808 Yttrande över förslag till nationell biblioteksstrategi 

2019-06-17

2019:3325 Yttrande över Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet (SOU 2019:13) 

2019-06-17

2019:3638 Yttrande över lagrådsremissen Ungdomsövervakning

2019-05-27

2019:1937 Yttrande över Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

2019-05-20

2019:1713 Yttrande över betänkandet Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83)

2019-04-15

2019:1190 Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria ”Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland”

2019-04-10

2019-1749 Yttrande över promemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

2019-04-05

Yttrande över Riksrevisionens rapport, RiR 2019:6. Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor – ett viktigt arbete

2019-03-18
2019:1898 Yttrande över Universitets- och högskolerådets föreskrifter om ändring i föreskrifter (UHRFS 2013:4)

2019-01-28

2018:11865 Yttrande över Riksrevisionens rapport, RiR 2018:34

2018

2018-12-19

2018:7743 Yttrande över En andra och en annan chans - ett komvux i tiden (SOU 2018:71)

2018-12-11

2018:7832 Yttrande över Betänkandet Vårt gemensamma ansvar — för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11)

2018-11-14

2018:4474 Yttrande över betänkandet från mottagande­utredningen (2018:22): Ett ordnat motta­gande - ett gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

2018-11-14

2018:7490 Yttrande över betänkandet från mottagandeutredningen (2018:22) — remiss av den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart boende för asylsökande

2018-11-12

2018:6231 Yttrande över betänkandet Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU 2018:58)

2018-11-01

2018:5989 Yttrande över Tillitsdelegationens betänkan-den Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU 2018:48)

2018-11-01

2018:6117 Yttrande över Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället

2018-10-24

2018:6171 Yttrande över Remisspromemoria Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga person-uppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m.

2018-10-09

2018:5617 Yttrande över förslag till föreskrifter om arbetsanpassning

2018-09-25

2018:4904 Yttrande över remiss av promemorian Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd

2018-08-15

2018:3811 Yttrande över betänkandet Forska tillsammans — samverkan för lärande och förbättring

2018-06-28

Skolinspektionens yttrande: Med undervisningsskicklighet i centrum 183306.pdf

2018-06-20

Yttrande över promemorian Behörighet att undervisa i specialskola

2018-06-19

2018-3282 Yttrande över delbetänkandet Studerande som blir sjuka (SOU 2018:9)

2018-05-09

2018:1441 Yttrande över betänkandet Ett fönster av möjligheter — stärkt barn-rättsperspektiv (SOU 2017:112)

2018-05-07

2018-4143 Remissvar föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter.

2018-05-09

2018-1859 Remissvar ökad styrning av myndigheters lokalisering.

2018-04-27

2018:677 Yttrande över betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101) samt förslag enligt bilagan

2018-04-19

2018:544 Yttrande över promemorian Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

2018-04-10

Yttrande över betänkandet Nationella minoritetsspråk i skolan — förbättrade förutsätt-ningar till undervisning och revitalisering

2018-04-06

Yttrande över betänkandet Nationella minoritetsspråk i skolan — förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering

2018-03-22

Remissvar Ändring hantering och genomförande av nationella prov

2018-03-16

Yttrande över betänkandet Transpersoner i Sverige (SOU 2017:92)

2018-02-28

Yttrande över betänkandet Nästa steg? Del 2 – Förslag för en stärkt minoritetspolitik

2018-02-20

Yttrande över lagrådsremissen Ny möjlighet till uppehållstillstånd

2017

2018-02-16
Yttrande över departementspromemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)

2017-12-27
2017-10029 Remissvar departementspromemorian Utredningar avseende vissa skador och dödsfall (Ds 2017-47)

2017-12-06
2017-7553 Yttrande över promemorian Ökade möjligheter till grund-läggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

2017-11-16
2017-7470 Remissvar Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017 47)

2017-11-10  

2017-6478 Yttrande över betänkandet Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

2017-10-25

2017-6757 Remissvar betänkandet SOU 2017-54 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

2017-10-26

2017-6697 Remissvar delbetänkandet Utbildning, undervisning och ledning (SOU 2017 51)

2017-10-10

2017:6451 Yttrande över slutbetänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

2017-10-09

2017-6498 Remissvar Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017-41).pdf

2017-09-28

2017-6564 Remissvar På lika villkor -delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen.pdf

2017-09-28

2017-6681 Remissvar Betänkandet Nästa steg - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017-60).pdf

2017-09-19

Yttrande över remissen En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)

2017-09-18

Yttrande över betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

2017-09-15

Yttrande över remissen Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)

2017-09-11

Yttrande över betänkandet Kvalitet i välfärden — bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38)

2017-09-11

Yttrande över betänkandet EU:s dataskydds-förordning och utbildningsområdet (SOU 2017:49)(pdf-fil öppnas i nytt fönster)

2017-09-08

Yttrande över betänkandet Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige (SOU 2017:58)(pdf-fil öppnas i nytt fönster)

2017-09-01

Yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)(pdf-fil öppnas i nytt fönster)

2017-09-01

Yttrande över betänkadet Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 217:35)(pdf-fil öppnas i nytt fönster)

2017-08-28

Yttrande över promemorian Brett deltagande i Högskoleutbildning.pdf (SOU 2017: 6832) (pdf-fil öppnas i nytt fönster)

2017-08-03

Yttrande över avsnitt 8.2 Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering i betänkandet Samling för skolan — Nationell stra-tegi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

2017-06-26

Yttrande över Promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter (pdf-fil öppnas i nytt fönster)

2017-06-20

Yttrande över betänkandet: Tillträde för nybörjare — ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20) (pdf-fil öppnas i nytt fönster)

2017-06-01

Remissvar promemorian Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor (SOU 2017:2096) (pdf-fil öppnas i nytt fönster)

2017-05-22

Yttrande över delbetänkandet För en god och jämlik hälsa — En utveckling av det folkhälso-politiska ramverket (SOU 2017:49) (pdf- fil öppnas i nytt fönster)

2017-05-08

Remissvar över betänkandet Saknad- Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016-94).(pdf-fil öppnas i nytt fönster)

2017-03-30

Yttrande över betänkandet "En översyn av lagstiftningen om företagsbot" (SOU 2016:82) (pdf-fil öppnas i nytt fönster)

2017-03-01

Yttrande över  betänkandet "Det stämmer! - Ökad transparens och mer lika villkor" (SOU 2016:66) (pdf-fil öppnas i nytt fönster)

2017-03-01

Yttrande över betänkandet En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) (pdf-fil Öppnas i nytt fönster)

2017-03-01

Yttrande över betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) (pdf-fil Öppnas i nytt fönster)

2017-02-24

Yttrande över delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) (pdf-fil öppnas i ett nytt fönster)

Bilaga till yttrande över delbetenkandet Ordning och reda i välfärden. (SOU 2016:78) (pdf-fil öppnas i nytt fönster)

2017-02-22

Yttrande över promemorian Vissa skollagsfrågor – del 4, Dnr U2016/05181/GV (pdf-fil öppnas i nytt fönster)

2017-02-24

Yttrande över delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) (pdf-fil öppnas i nytt fönster)

Bilaga till yttrande över delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) (pdf-fil öppnas i nytt fönster)

2017-02-17

Yttrande över betänkandet Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4) (pdf-fil öppnas i nytt fönster)

2017-02-16

Yttrande över Utbildningsdepartementets premomoria En flexiblare ämneslärarutbildning (U2016/04953/UH) (pdf-fil öppnas i nytt fönster)

2017-02-06

Yttrande över betänkandet Ökad insyn i välfärlden, SOU 2016:62 (pdf-fil öppnas i nytt fönster)

2016

2016-12-21

Remissvar över betänkandet  På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik, SOU 2016:59 (pdf-fil öppnas i nytt fönster) 

2016-12-13

Remissvar över betänkandet Kraftsamling mot antiziganism, SOU 2016-44 (pdf-fil öppnas i nytt fönster)

2016-11-23

Remissvar över promemorian en stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor, 2016-6722 (pdf-fil öppnas i nytt fönster) 

2016-11-18

Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU:46) (pdf-fil nytt fönster).

2016-11-15

Yttrande över remisspromemorian Könsuppdelad individbaserad statistik i myndigheternas årsredovisningar (Dnr Fi2016/03741/BATOT)

Yttrande över betänkandet Vägen in till det svenska skolväsendet (SOU 2016:35)

2016-10-28

Yttrande över departementspromemorian Validering med med mervärde (Ds 2016:24)

2016-10-14

Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

2016-08-31

Yttrande över betänkandet Likvärdigt, rättsäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25)

2016-08-22

Remissvar - En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. (pdf fil nytt fönster) 2016-4196

2016-02-29

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola,
SOU 2015:81(PDF-fil nytt fönster)

2016-02-29

Yttrande över betänkandet Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
(SOU 2016:1371)(PDF-fil, nytt fönster)

2016-02-25

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö — en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) (PDF-fil, nytt fönster)

2016-02-23

Yttrande över remissen Välja yrke (SOU 2015:97) (PDF-fil, nytt fönster)

2016-02-10

Yttrande över betänkandet Plats för nyanlända i fler skolor (SOU 2016:9) (PDF-fil, nytt fönster)

2016-02-02

Yttrande över betänkandet "Ökad insyn i fristående skolor" (SOU 2015:82) (PDF-fil, nytt fönster)

2016-02-02

Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 201586 (PDF-fil, nytt fönster)

2016-01-29

Yttrande över promemorian Vissa timplanefrågor (U2015/06066/S)  (PDF-fil, nytt fönster)

2015

2015-12-18

Yttrande över remisspromemorian statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier (Dnr U2015/05040/UH) (PDF-fil, nytt fönster)

2015-12-15

Yttrande över betänkandet En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) (PDF-fil, nytt fönster)

2015-11-25

Yttrande över slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård, Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)(PDF-fil nytt fönster)

2015-11-13

Yttrande över betänkandet Myndighetsdata-lag (SOU 2015:39) (PDF-fil nytt fönster)

2015-11-10

Yttrande över promemorian En stärkt yrkeshögskola — ett lyft för kunskap Ds 2015:41) (PDF-fil nytt fönster)

2015-10-27

Yttrande över slutbetänkandet En kommunallag för fram-tiden (SOU 2015:24) (PDF-fil nytt fönster)

2015-10-13

Yttrande över betänkandet SÖK — statsbidrag för ökad kvalitet (SOU 2015:45)  (PDF-fil, nytt fönster)

2015-10-08

Yttrande över betänkandet SOU 2015:57 Tillsyn över polisen och Kriminalvården (Ju2015/05152/L4)  (PDF-fil, nytt fönster)

2015-10-01

Yttrande över betänkandet Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22)(U2015/1888/S) (PDF-fil, nytt fönster)

2015-06-30

Yttrande över departementspromemorian-Barnombudsmannens anmälningsskyldighet (Ds 2015:22) (PDF-fil, nytt fönster)

2015-06-24

Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) (PDF-fil, nytt fönster)

2015-06-03

Yttrande över slutbetänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) (PDF-fil, nytt fönster)
Bilaga: Skolinspektionens yttrande över betänkandet Friskolorna i samhället (SOU 2013:56) (PDF-fil, nytt fönster)

2015-05-26

Yttrande över förslag till ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UFIRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (PDF-fil, nytt fönster)

2015-05-04

Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria "En mer flexibel ämneslärarutbildning" U2015/500/UH (PDF-fil, nytt fönster)

2015-04-15

Yttrande över förslag till förändring av föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet (PDF-fil, nytt fönster)

2015-03-27

Yttrande över förslag till Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kursplaner i konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar (PDF-fil, nytt fönster)

2015-03-26

Yttrande över förslag till Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete (PDF-fil, nytt fönster)

2015-03-09

Yttrande över förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet (PDF-fil, nytt fönster)

2015-03-04

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om förarprov, behörighet Al, A2 och A, samt förslag till ändringar i föreskrifter om förarprov, behörighet B (PDF-fil, nytt fönster)

2015-01-22

Yttrande över Universitets- och högskolerådets remiss om förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval, dnr 3.1-2333-2014 (PDF-fil, nytt fönster)

2014

2014-12-10

Yttrande över förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

2014-12-03

Yttrande över förslag till Boverkets allmänna råd (2015:xx) om friyta för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet med tillhörande konsekvensutredning m.m.

2014-12-02

Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria "Vissa skollagsfrågor — del 2 2014/5176/S)

2014-12-01

Yttrande över promemorian Internationella skolor
(U2014/5177/S)

2014-11-27

Yttrande över ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn

2014-11-20

Yttrande över utbildningsdepartementets promemoria "En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet (U 2014/4873/S)

2014-11-04

Yttrande över betänkandet Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48)
(Dnr: A2014/2465/ARM)

2014-10-24

Yttrande över betänkandet Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31)
(Dnr: A2014/2170/ARM)

2014-10-21

Yttrande över remisspromemorian - Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (Dnr U2014/4311/GV)

2014-10-01

Yttrande över remisspromemorian - Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (Dnr U2014/4373/GV)

2014-10-01

Yttrande över slutbetänkandet Utvärdera för utveckling -om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12) (PDF-fil, nytt fönster)

2014-09-30

Yttrande över remissen Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) (PDF-fil, nytt fönster)

2014-09-23

Yttrande över delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) (PDF-fil, nytt fönster)

2014-09-22

Yttrande över betänkandet Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) (PDF-fil, nytt fönster)

2014-09-12

Yttrande över promemorian En utförligare reglering av myndigheters investeringar och avgifter (Dnr Fi2014/2712) (PDF-fil, nytt fönster)

2014-09-16

 Yttrande över promemorian Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (Ds 2014:19) (Dnr S2014/5386/FS) (PDF-fil, nytt fönster)

2014-09-16

Yttrande över promemorian Förberedande dansarutbildning och yrkesdansarutbildning (Dnr U2014/3793/GV)(PDF-fil, nytt fönster)

2014-08-27

Yttrande över betänkandet Yrkeskvalifikationsdirektivet -ett samlat genomförande (SOU 2014:19)(PDF-fil, nytt fönster)

2014-06-12

Yttrande över promemorian En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9) (PDF-fil, nytt fönster)

2014-06-12

Yttrande över delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet (SOU 2014:3)

2014-05-16

Yttrande över departementspromemorian "En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter" (Ds 2014:10)

2014-05-07

Yttrande över promemorian Riksinternatskolor (Dnr U2014/2011/GV)

2014-04-30

Yttrande över Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (Dnr S2013/46/FS). (PDF-fil, nytt fönster)

2014-04-28

Yttrande över betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (SOU 2013:79) (PDF-fil, nytt fönster) 

2014-03-14

Yttrande över betänkandet "Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning" (SOU 2013:76) (PDF-fil, nytt fönster)

2014-02-07

Remissytrande över Riksrevisionens granskningsrapport Kränkt eller diskriminerad i skolan - är det någon skillnad? (PDF-fil, nytt fönster)

2014-02-07

Yttrande över Regeringens biståndspolitiska plattform (PDF-fil, nytt fönster)

2014-02-03

Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskolelärare (U2013/7686/S) (PDF-fil, nytt fönster)

2014-01-20

Yttrande över betänkandet Unga som varken arbetar eller studerar - statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74) (PDF-fil, nytt fönster)

2014-01-20

Yttrande över promemorian Vissa skollagsfrågor (U2013/627S7S) (PDF-fil, nytt fönster)

2014-01-16

Yttrande över Straffrättsanvändningsutredningens betänkande "Vad bör straffas? (SOU 2013:38) (PDF-fil, nytt fönster)

2014-01-10

Yttrande över betänkandet Organisering av framtidens e-förvaltning (SOU 2013:75) (PDF-fil, nytt fönster)

2013

2013-12-02

Yttrande över betänkandet Friskolorna i samhället (SOU 2013:56) (PDF-fil, nytt fönster)

2013-11-26

Yttrande över Ds (2013:53) Gymnasieingenjörsutbildning - Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (PDF-fil, nytt fönster)

2013-11-08

Yttrande över promemorian Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning (PDF-fil, nytt fönster)

2013-11-06

Yttrande över betänkandet Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20) (PDF-fil, nytt fönster)

2013-10-03

Yttrande över betänkandet "Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan" (SOU 2013:26) (PDF-fil, nytt fönster)

Yttrande över betänkandet Privata utförare - kontroll och insyn (SOU 2013:53) (PDF-fil, nytt fönster)

Yttrande över promemorian Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer (Ds 2013:47) (PDF-fil, nytt fönster)

Skolinspektionens yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria "Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram" (Ds 2013:50) (PDF-fil, nytt fönster)

Barn- och elevombudets yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria "Tid för undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram" (Ds 2013:50) (PDF-fil, nytt fönster)

2013-09-13

Yttrande över betänkandet Med rätt att delta, Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) (PDF-fil, nytt fönster)

2013-07-15

Yttrande över Ds (2013:23) Tid för undervisning - lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (PDF-fil, nytt fönster)

2013-06-17

Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria med förslag till ändring i semesterlagen med anledning av gymnasial lärlingsanställning (PDF-fil, nytt fönster)

2013-06-14

Yttrande över remissen Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13) (PDF-fil, nytt fönster)

2013-05-30

Yttrande över remissen - Främlingsfienden inom oss (SOU 2012:74) (PDF-fil, nytt fönster)

2013-05-20

Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6) (PDF-fil, nytt fönster)

2013-05-02

Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012-76) (PDF-fil, nytt fönster)

2013-04-26

Yttrande över förslag till direktiv om forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete (PDF-fil, nytt fönster)2013-04-22

Yttrande över remisspromemoria - Vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (PDF-fil, nytt fönster)

2013-02-26

Yttrande över remisspromemoria - Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m. (PDF-fil, nytt fönster)

2013-02-13

Yttrande över SOU 2012:72: "Folkbildningens samhällsvärden – en ny modell för statlig utvärdering" (PDF-fil, nytt fönster)

2013-02-12

Yttrande över Riksrevisionens granskningsrapport: Godkänd? Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän (PDF-fil, nytt fönster) 

2013-01-15
Yttrande över Utbildningsdepartementets skrivelse med förslag till förordningsändring (PDF-fil, nytt fönster)  

2013-01-07
Yttrande remisspromemoria Karriärvägar mm i fråga om lärare i skolväsendet (PDF-fil, nytt fönster)

2012

2012-10-19
Yttrande över promemorian Utökad undervisningstid i matematik (Dnr U2012/3839S) (PDF-fil, nytt fönster)

2012-10-02
Yttrande över slutbetänkandet Likvärdig utbildning – riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning (SOU 2012:24) (PDF-fil, nytt fönster)

2012-10-01
Yttrande över slutbetänkandet Likvärdig utbildning – riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning, SOU 2012:24

2012-09-17

Yttrande över Ds 2012:13 Ny bibliotekslag (PDF-fil, nytt fönster)

2012-09-14
Yttrande över promemoria om Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan (U2012/3838/S) (PDF-fil, nytt fönster)

Yttrande över betänkandet konsumenten i Centrum (SOU 2012:43) (PDF-fil, nytt fönster)

2012-08-17
Yttrande över slutbetänkandet Gör det enklare (SOU 2012:33) (PDF-fil, nytt fönster)

2012-05-30
Yttrande över departementspromemorian "Några körkortsfrågor"  mm (PDF-fil, nytt fönster)

2012-05-22
Svar på Utbildningsdepartementets remiss "Förslag till förordning om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor" 

2012-04-20
Yttrande över betänkandet Högskolornas föreskrifter (SOU 2012:5) 

2012-04-12
Yttrande över PM med kompletterande beredningsunderlag till betänkandet En ny kameraövervakningslag  

2012-03-27
Yttrande över promemorian En senare tillämpning av vissa bestämmelser om särskild utbildning för vuxna

2012-03-21
Yttrande över promemorian Ändrad tidpunkt för vissa krav på legitimation för lärare och förskollärare (PDF-fil, nytt fönster)

2012-02-15
Yttrande över delbetänkandet Tre blir två. Två nya myndigheter inom högskoleområdet (SOU 2012:01) (PDF-fil, nytt fönster)

2012-02-14
Yttrande över betänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SOU 2010:45) (PDF-fil, nytt fönster)

2012-01-19
Yttrande över betänkandet Skolans dokument - insyn och sekretess (SOU 2011:58) (PDF-fil, nytt fönster)

2011

2011-10-10
Yttrande över missbruksutredningens slutbetänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) (PDF-fil, nytt fönster)

2011-09-28
Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater (Ds 2011:15) (PDF-fil, nytt fönster)

2011-09-26
Yttrande över betänkandet av utredningen om skyldighet att anmäla missförhållanden inom skolväsendet m.m. (SOU 2011:33) (PDF-fil, nytt fönster)

2011-09-15
Yttrande över betänkandet av utredningen om tidsbegränsad sfi; Tid för snabb, flexibel inlärning (SOU 2011:19).Dnr U2011/3454/SV) (PDF-fil, nytt fönster)

2011-09-14
Yttrande över betänkandet Med rätt att välja - flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp (SOU 2011:30) (PDF-fil, nytt fönster) 
Bilaga 

2011-07-06

2011-06-27
Yttrande över betänkandet Skadestånd och Europakonventionen (SOU 2010:87) (PDF-fil, nytt fönster) 

2011-05-26
Yttrande över Långtidsutredningen (PDF-fil, nytt fönster)

2011-05-16
Yttrande över betänkandet av utredningen om utsatta barn i skolan Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) (PDF-fil, nytt fönster) 

2011-05-11
Yttrande över slutbetänkandet Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning, (SOU 2011:8) (PDF-fil, nytt fönster)

2011-05-10
Yttrande över betänkandet Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan (SOU 2010:99) (PDF-fil, nytt fönster) 

2011-05-09
Yttrande över betänkandet Riktiga betyg är bättre än höga betyg (SOU 2010:96) (PDF-fil, nytt fönster)

2011-04-18
Yttrande över Utbildningsdepartementets skrivelse med förslag till förordningsändring 

2011-04-13
Yttrande över högskoleverkets rapport Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna - hur kan den tryggas

2011-03-15
Yttrande över Slutbetänkande från Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige - Ny struktur för skydd av mänsklig rättigheter (SOU 2010:70) (PDF-fil, nytt fönster)  

2011-02-28

Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria Särskild utbildning i grundskolan i judiska studier (U2011/234/S)

2011-02-23
Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria Ämnet teckenspråk i specialskolan för elever med dövblindhet och grav språkstörning (U2011/726/S) (PDF-fil, nytt fönster) 

2010

2010-12-21
Yttrande över promemorian Distansundervisning för elever bosatta i Sverige (U2010/5616/G) (PDF-fil, nytt fönster) (PDF-fil, nytt fönster)

2010-12-08
Yttrande över betänkande Romers rätt – en strategi för Sverige (SOU 2010:55) (PDF-fil, nytt fönster)

2010-11-30
Yttrande över remisspromemorian Olovlig frånvaro i skolan (U2010/4839/G) (PDF-fil, nytt fönster)

2010-10-10
Yttrande över betänkandet Vändpunkt Sverige (SOU 2010:28) (PDF-fil, nytt fönster)

2010-10-01
Yttrande över betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29) (PDF-fil, nytt fönster) 

2010-08-16
Synpunkter på förslag till nya ämnesplaner m.m. inom ramen för Gy 2011 (PDF-fil, nytt fönster)

2010-07-16
Yttrande över departementspromemorian Betyg från årskurs 6 i grundskolan (Ds 2010:15) (PDF-fil, öppnas i nytt fönster)

2010-06-04
Yttrande över promemorian Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) samt Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15)

2010-03-05
Yttrande över betänkandet En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87) (PDF-fil, nytt fönster)

2010-02-09
Synpunkter på förslag till ämnesplan i moderna språk avseende Gy 2011 (PDF-fil, nytt fönster)

2010-02-05
Besvarande av remiss om kursplaner och kunskapskrav i grundskolan och motsvarande skolformer (PDF-fil, nytt fönster)

2010-01-14
Synpunkter på förslag till examensmål och programstrukturer m.m. inom ramen för Gy 2011 (PDF-fil, nytt fönster)

2009

2009-12-11
Yttrande över betänkande Insyn och integritet i brottsbekämpningen - några frågor (SOU 2009:72) (PDF-fil, nytt fönster)

2009-12-11
Yttrande över departementspromemorian Särskilda program och behörighet till yrkesprogram (PDF-fil, nytt fönster).

2009-10-28
Yttrande över Förslag till lag om införande av skollagen m.m. (PDF-fil, nytt fönster)

2009-10-02
Skolinspektionens yttrande över Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) (PDF-fil, nytt fönster)

2009-05-04
Yttrande över Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning (SOU 2008:118) (PDF-fil, nytt fönster)

2009-03-30
Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109), (PDF-fil, nytt fönster)

2009-03-30
Yttrande över betänkandet Yrkeskunnande – en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112), (PDF-fil, nytt fönster)

2009-03-20
Yttrande över Långtidsutredningen 2008 (SOU 2008:105), (PDF-fil, nytt fönster)

2009-02-24
Yttrande över promemorian Offentliga bidrag på lika villkor (PDF-fil, nytt fönster)

2009-02-03
Yttrande över promemorian "Flexibla behörighetskrav till gymnasieskolans yrkesprogram" (PDF-fil, nytt fönster)

2009-01-08
Yttrande över promemorian En utökad betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare, kommunal överlåtelse av myndighetsuppgifter, sfi i folkhögskola, m.m. (PDF-fil, nytt fönster)

2008

2008-10-23
Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler, SOU 2008:52 (PDF-fil, nytt fönster)