Verksamhet

Skolinspektionens uppdrag

Det är huvudmannen för skolan, det vill säga kommunen eller den som driver en fristående skola, som har ansvar för skolans resultat och kvalitet. Skolinspektionens roll är att kontrollera och granska. I samband med tillsyn och kvalitetsgranskning ger Skolinspektionen råd och vägledning om vad skolan behöver rätta till utifrån de krav som finns i lagstiftningen.

Uppdrag
Råd och vägledning

Regelbunden tillsyn

Regelbunden tillsynSkolinspektionens regelbundna tillsyn berör alla kommunala och fristående skolor, från förskola till vuxenutbildning. Verksamheten granskas på en rad punkter. I ett beslut anger vi inom vilka områden skolan inte uppfyller de nationella kraven. Vid ett seminarium med ansvariga inom kommunen och skolan tar vi upp de områden där det behövs förbättringar.

Skolinspektionen kan använda sanktioner och trycka på så att en huvudman förbättrar sin verksamhet. Om huvudmannen inte vidtar åtgärder eller grovt åsidosätter sina skyldigheter kan Skolinspektionen besluta om vite eller åtgärder på huvudmannens bekostnad. För fristående skolor kan tillståndet dras in.

Regelbunden tillsyn
Om bristerna är allvarliga

Kvalitetsgranskning

KvalitetsgranskningKvalitetsgranskningarna är tematiskt inriktade och behandlar avgränsade områden, till exempel ett särskilt ämne eller problemområde inom skolan. Varje granskad skola får ett beslut om vad den behöver utveckla och förbättra inom det aktuella området. Erfarenheterna, också goda exempel, sammanfattas i en gemensam rapport som även andra skolor kan få vägledning av.

Kvalitetsgranskning
Råd och vägledning

Alla kan lämna synpunkter och klagomål

Att anmälaAlla, till exempel föräldrar och elever, kan lämna uppgifter om missförhållanden till Skolinspektionen. Det kan till exempel handla om kränkningar eller om uteblivet stöd till en elev, men också om andra problem. Skolinspektionen utreder frågorna och fattar ett beslut om vad skolan behöver göra.

Skolinspektionen utreder också disciplinanmälningar som gäller legitimerade lärare. Dessa ärenden kan Skolinspektionen i vissa fall anmäla till Lärarnas ansvarsnämnd som fattar beslut.

Att lämna uppgifter till Skolinspektionen

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen. BEO är utsedd av regeringen och tar ställning till anmälningar om kränkningar i skolan. BEO kan för en elevs räkning kräva skadestånd från huvudmannen och driva sådana ärenden mot såväl kommunala som fristående huvudmän. BEO har också till uppgift att informera om den lagstiftning som ska skydda barn och elever mot kränkande behandling.

Barn- och elevombudet (nytt fönster)

Tillstånd och ansökningar

För att få starta eller utöka en fristående skola måste man ha tillstånd. Skolinspektionen beslutar om sådana tillstånd och följer också upp att skolan startar i enlighet med tillståndet.

Skolinspektionen arbetar även med ansökningar från skolor, fristående såväl som kommunala, som vill ha delar av undervisningen på engelska, bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa timplanen eller använda färdighetsprov från och med årskurs 4. Ansökningar kan göras här på vår webbsida.

Söka tillstånd