Målbild

Vår målbild lyder: 

”En skola där alla barn och elever oavsett kön får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. 

Alla barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.” 

Målbilden innehåller fyra målformuleringar som konkretiserar det som är vårt specifika bidrag till det övergripande målet: 

  1. Vår inspektion påverkar och stärker kvaliteten i svensk skola
  2. Vi markerar tydligt vad som ska finnas i skolor och verksamheter och ställer krav på nödvändiga förbättringar
  3. Vi värnar flickors och pojkars samt kvinnors och mäns lika rättigheter när skolan och verksamheter brister.
  4. Vi stimulerar skolor till att utvecklas och följer upp att förbättringar genomförts. 

Utöver målformuleringarna finns fem olika strategier för vad vi måste göra för att uppnå målbilden: 

1. Vi vet vad vi talar om 

Vi agerar utifrån skolans styrdokument och kvalitetskriterier. Vi inhämtar och använder aktuell forskning och annan kunskap om skolan i vårt arbete. Vi prioriterar i vår verksamhet så att vi gör rätt saker. Vi ser till att vi har den kompetens vi behöver inom alla våra områden.  

2. Vi har en rättssäker och effektiv verksamhet 

Vi utreder effektivt, rättssäkert och analytiskt i alla våra verksamheter. Vi skriver tydliga och välmotiverade beslut. Vi genomför uppföljningar som leder till förbättring i skolan.  

3. Vi lyssnar 

Vi låter barn och elever komma till tals och vi lyssnar till flickors och pojkars samt kvinnors och mäns upplevelser i skolan. 

4. Vi kommunicerar tydligt och klart 

Vi kommunicerar tydligt och klart såväl externt som internt utifrån ett mottagarperspektiv. Vi bemöter dem vi har kontakt med på ett professionellt sätt.  

5. Vi lär oss mer för att förbättra vår egen verksamhet 

Vi följer och utvärderar vår egen verksamhet. Vi för en levande diskussion och utvecklar kunskaper inom myndigheten som får genomslag i allt vi gör.