Verksamheter vi granskar

Skolinspektionen har tillsyn både över fristående skolor och offentliga skolor (som drivs av kommun, landsting eller staten). Det finns dock några undantag, där kommunen har tillsyn över fristående verksamheter. I dessa fall har dock Skolinspektionen fortfarande tillsyn över arbetet mot kränkande behandling. En lista över dessa verksamheter finns längst ner på sidan.

Skolinspektionen har tillsyn över:

 • Kommunal förskola
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Kommunalt fritidshem 
 • Fristående fritidshem som anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola 
 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Särskilt utbildning för vuxna

* Fritidshemmet är inte en egen skolform men eftersom vi utövar tillsyn av fritidshemmen inom ramen för den regelbundna tillsynen har vi listat det under denna rubrik.

Särskilda utbildningsformer

 • Internationell grundskola
 • Internationell gymnasieskola
 • Utbildning vid särskilda ungdomshem
 • Utbildning vid kriminalvårdsanstalt
 • Utbildning vid folkhögskola som motsvarar utbildning i svenska för invandrare
 • Utbildning för barn och elever som vårdas på sjukhus eller annan motsvarande institution
 • Utbildning i hemmet eller på annan lämplig plats
 • Annat sätt att fullgöra skolplikten

Annan pedagogisk verksamhet

 • Annan kommunalt driven pedagogisk verksamhet (till exempel öppen förskola, öppen fritidsverksamhet, ”nattis”)

Skolformer där Skolinspektionen bara har tillsyn över arbetet mot kränkande behandling

Kommunen har tillsyn över resten av verksamheten enligt skolförfattningarna.

 • Fristående förskola
 • Annan fristående driven pedagogisk verksamhet (till exempel öppen förskola, öppen fritidsverksamhet, ”nattis”)
 • Fristående fritidshem som inte anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola

Annan utbildning där Skolinspektionen bara har begränsad tillsyn

 • International Baccalaureate (IB)
 • Svenska utlandsskolor 
 • Kompletterande svensk undervisning
 • Utbildningsanordnare med betygsrätt