Frågor och svar om skolan och covid-19

Har jag rätt att hålla mina barn hemma från skolan om de är friska?

Skolplikt innebär att barn i grundskolan ska gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas där. För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt skäl, till exempel sjukdom eller ledighet som skolan beviljat. Det är ett delat ansvar mellan huvudmannen och vårdnadshavare att se till att skolpliktiga barn får sin utbildning. I den extraordinära situation som råder är det viktigt att alla hjälps åt.

Om skolan är öppen är utgångspunkten att eleverna ska delta i undervisningen i skolan. För elever som är särskilt känsliga för smitta kan skolan behöva utforma lösningar i de enskilda fallen för att möjliggöra för dessa elever att ta del av utbildningen. Dessa elever kan ibland inte vistas tillsammans med andra elever och kan då behöva särskilt anpassad undervisning, exempelvis enskild undervisning, undervisning i hemmet eller särskilda åtgärder för att kunna utföra visst skolarbete hemifrån.

Det finns sedan den 27 april vissa möjligheter enligt den nya förordningen att bedriva distansundervisning om skolan är öppen, dock endast om elever är hemma på grund av att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vårdnadshavare kan dock inte kräva att skolan ska ge undervisning på distans, även om möjligheten nu finns. Skolan har även sedan tidigare möjlighet att bedriva distansundervisning när skolan är stängd eller delvis stängd enligt den nya förordningen.

Coronaviruset - frågor och svar utifrån skollagstiftningen på Skolverkets webbplats


Hur ser Skolinspektionens arbete ut för att säkra att elever med rätt till särskilt stöd får detta under rådande situation?

Enligt skollagen har en elev rätt till det särskilda stöd som skolans utredning visar att eleven är i behov av. Det finns inget undantag från skyldigheten att tillgodose elevers behov av särskilt stöd men det behöver beaktas att det råder en extraordinär situation i samhället som kan påverka den ordinarie undervisningen och därmed också behovet av och genomförandet av särskilda stödåtgärder.

Dagens situation kan också medföra att elevers stödbehov har förändrats. Till exempel kan undervisningsgrupperna se annorlunda ut än när åtgärdsprogrammet utformades. Det kan också vara så att skolan bedriver undervisningen på ett annat sätt till exempel genom att flytta fram ämnesinnehåll, hela ämnen eller läsårstider till senare. Det är rektorn som beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Eftersom det kan vara många i personalen som saknas på skolan så behöver rektorn och huvudmannen göra prioriteringar om vad som kan genomföras nu och vad som kan flyttas till ett senare tillfälle.

I Skolinspektionens kommande granskning av gymnasieskolors arbete, med anledning av förordning om utbildning vid spridning av viss smitta, kommer särskilt stöd vara ett område som vi ställer frågor kring när vi pratar med rektorerna. Vi får även vissa signaler på detta område som vi gör en bedömning av, om och i så fall på vilket sätt de ska utredas.

Nu finns det även nya tilläggsbestämmelser som gör det möjligt för skolor att öppna för mindre elevgrupper som behöver särskilt stöd.

Läs mer på Skolverkets webbplats.


Kommer skolor få beslut från granskningar genomförda före coronapandemin?

Ja, Skolinspektionen arbetar just nu med att färdigställa beslut från inspektioner och granskningar där material samlades in före coronapandemin.

Vi gör bedömningen att huvudmännen bör få dessa beslut. Detta för att undvika ovisshet om vad vi kommit fram till i vår utredning.

Skolinspektionen har i de fall besluten innehåller kritik och krav på åtgärder tagit hänsyn till den rådande situationen med covid-19 och förlängt uppföljningstiden. Om huvudmannen behöver ytterligare tid innan uppföljning kan de kontakta Skolinspektionen för prövning. Detta gäller även skolor och skolhuvudmän som fått sina beslut tidigare och har redovisningstid i april/maj.


Vår skola har blivit granskad blir det någon uppföljning?

Ja, vi gör bedömningen att du som huvudman ska få ditt beslut från de granskningar som skedde före coronapandemin. Detta för att undvika ovisshet om vad vi kommit fram till i vår utredning. Men i de fall beslutet innehåller kritik och krav på åtgärder har vi tagit hänsyn till den rådande situationen med covid-19 och förlängt uppföljningstiden.

Om du som huvudmannen behöver ytterligare tid innan uppföljning kan du kontakta Skolinspektionen för prövning.


Kan man få längre uppföljningstid med anledning av covid-19?

Ja, Skolinspektionen har i de fall besluten innehåller kritik och krav på åtgärder tagit hänsyn till den rådande situationen med covid-19 och förlängt uppföljningstiden.

Om huvudmannen behöver ytterligare tid innan uppföljning kan de kontakta Skolinspektionen för prövning. Detta gäller även skolor och skolhuvudmän som fått sina beslut tidigare och har redovisningstid i april/maj.


Kommer ni att granska de beslut jag som rektor/huvudman fattar med anledning av covid-19?

Vi kommer den närmaste tiden följa skolors arbete och bidra till att säkra så god kvalitet som möjligt under rådande omständigheter. Vi kommer i vissa fall att göra riktad tillsyn kring frågor som kan kopplas till huvudmäns beslut i samband med coronaviruset.

Som i all annan tillsyn innebär det att beslut som har fattats av huvudman eller rektor kan granskas. Vi avser dock att arbeta med vår tillsyn på ett anpassat sätt och utifrån bevakning av situationen.


Vem ansvarar för skolornas arbetsmiljö?

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och förskolor och styrelsen för fristående skolor och förskolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar och fattar beslut i dessa frågor.


Nationella prov – vad gäller? (Vad händer när nationella proven ställs in?)

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs. Det kommer inte att skickas ut något provmaterial till skolorna. Nationella prov i grundskolans årskurs 3 där genomförandet har påbörjats, avbryts.

Skolverkets frågor och svar hittar du här:

Skolverkets frågor och svar om nationella prov och betyg


Får förskolorna begränsa rätten till förskola för vissa barn?

Det finns i dagsläget inte någon generell rekommendation att stänga förskolor. Istället betonas vikten av att dessa verksamheter fortsätter att hålla öppet, framförallt för att barn till föräldrar som arbetar i samhällsviktiga funktioner, såsom sjukvården, ska kunna få en trygg barnomsorg.

Barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Utifrån bestämmelser på skolområdet finns det i dagsläget ingen möjlighet att begränsa rätten till förskola för vissa barn. Det behöver dock beaktas att det råder en extraordinär situation i samhället som kan påverka förskolornas ordinarie verksamhet.


Vad gör jag om jag är missnöjd med skolans undervisning med anledning av covid-19?

Om du har frågor och synpunkter på skolans verksamhet och undervisning ska du, som alltid, i första hand kontakta ansvarig rektor. I de fall du som vårdnadshavare är missnöjd med rektorns svar eller beslut ska du vända dig till skolans huvudman. Huvudmannen är kommunen för kommunala skolor och för fristående skolor det företaget eller den förening som driver skolan.

I sista hand, om du som vårdnadshavaren upplever att huvudmannen inte tar hand om din fråga, kan du anmäla till Skolinspektionen. Vi gör alltid en bedömning om vi ska utreda ärendet eller inte. Om ärendet utreds kommer det i första hand att utredas genom riktad tillsyn. Det innebär att vi tittar på skolans hela verksamhet gällande det anmälan handlar om och inte ett specifikt individärende. Undantag kan ske om det till exempel handlar om kränkande behandling.