Råd och vägledning

Skolinspektionen granskar kvaliteten 

Under våren 2019 fortsätter Skolinspektionen med den regelbundna kvalitetsgranskningen av landets grund- och gymnasieskolor, samt huvudmän.

Skolinspektionens syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att bidra till att höja utbildningens kvalitet i svensk skola genom att fokusera på en god utbildning i en trygg miljö för alla elever. Skolinspektionen har med hjälp av forskning och mål för skolan valt ut de fyra områden som granskas inom den regelbundna kvalitetsgranskningen. Dessa är rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning. För mer info.

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen på huvudmannanivå granskar Skolinspektionen två områden: huvudmannens analys av studieresultat och trygghet samt huvudmannens kompensatoriska arbete. Nationella mål och riktlinjer såväl som forskning och beprövad erfarenhet ligger till grund vid granskningen.

Kommunal huvudman

Kommunen är huvudman. Det finns ett delat ansvar mellan kommunfullmäktige och ansvarig nämnd, där fullmäktige har det yttersta huvudmannaansvaret och nämnden (nämnderna) ett mer operativt huvudmannaansvar. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ med ansvar för att bland annat besluta om mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor så som exempelvis resursfördelning. I varje kommun ska det finnas en eller flera nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen. Kommunfullmäktige har ansvar för att tillsätta en sådan nämnd eller sådana nämnder.

Enskild huvudman

Enskild huvudman benämns den fysiska eller juridiska person som innehar tillståndet för den specifika skolenheten. Det finns totalt cirka 800 enskilda huvudmän i Sverige och av dessa är cirka hälften aktiebolag. Andra vanligt förekommande organisationsformer på skolmarknaden är ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser.

Tematiseringar 

Inom varje område nedan har vi samlat information och material som kan vara till nytta för huvudmän, rektorer och lärare. 

 
   

Vilken myndighet ska jag fråga?

Skolinspektionen, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten är tre statliga myndigheter som är verksamma inom skolområdet. Alla myndigheterna informerar om skolfrågor och ibland kan informationen behandla samma sak. Myndigheterna har dock olika uppdrag.

Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god utbildning i en trygg miljö. Vi ger råd och vägledning som en del av vårt arbete med att inspektera skolor. Inom tillsynen tittar vi på om skolorna uppfyller lagens krav och inom den regelbundna kvalitetsgranskningen tittar vi på kvaliteten inom olika områden, exempelvis rektors ledarskap. 

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Skolverkets upplysningstjänst svarar på allmänna frågor utifrån skollagstiftningen. Skolverket har också en stor webbplats, med stödmaterial och mycket information om olika skolfrågor.

Skolverkets webbplats
Skolverket.se (externt länk, nytt fönster) 

Skolverkets upplysningstjänst
Tel: 08-527 332 00

Telefontid
Vardagar 09.00 - 11.00

Tisdagar även 13.00- 15.00 (ej i juli samt på jullovet)
Torsdagar även 14.00 - 16.00 (ej i juli samt på jullovet)
upplysningstjansten@skolverket.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Myndigheten svarar på frågor, ger råd och vägledning när det gäller specialpedagogiskt stöd generellt och specifikt. Man kan även ställa frågor direkt på myndighetens webbplats.

SPSM:s webbplats
SPSM.se (extern länk, nytt fönster)

Fråga SPSM:s rådgivare
SPSM.se: Fråga en rådgivare (extern länk, nytt fönster)