Anpassning: Det granskar vi

Ledning och stimulans

För att eleverna ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar i förhållande till utbildningens mål, granskar Skolinspektionen att lärarna ger alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Därför tittar Skolinspektionen i sin tillsyn och granskning på om lärarna anpassar undervisningen efter varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Vi tittar också på om lärarna stärker elevernas vilja att lära och visar tillit till varje elevs förmåga att lära.

Elevinflytande

Skolinspektionen granskar även om eleverna ges inflytande över undervisningen. Konkret innebär det att Skolinspektionen tittar på om eleverna har ett faktiskt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll och att skolan informerar dem i frågor som rör dem. Vi granskar även om elevernas åsikter klarläggs så långt som möjligt och om eleverna har möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter – och att skolan tillmäter elevernas åsikter betydelse i förhållande till deras ålder och mognad.