Anpassning: Fördjupning

På Skolinspektionen.se

Framgång i undervisningen

Tilltro till varje elevs förmåga, att skolan anpassar undervisningen efter varje elev och att lärarna fungerar som tydligare ledare – det är tre viktiga faktorer för en framgångsrik undervisning. Det visar en sammanställning av aktuell forskning som Skolinspektionen har tagit fram. Här kan du ladda ner sammanställningen.
Framgång i undervisningen

Skolinspektionens årsrapport

Rapporten innehåller en presentation och analys av myndighetens arbete under åren 2009-2014.
Från huvudmannen till klassrummet – tät styrkedja viktig för förbättrade kunskapsresultat (PDF-fil, nytt fönster)

Engelska i grundskolans årskurser 6-9, 2011:7

Skolinspektionens kvalitetsgranskning Engelska i grundskolans årskurser 6-9 visar på stora skillnader i undervisningens kvalitet, även inom samma skola.
Engelska

Fysik i grundskolans mellanår, 2011:9

Fysik är ett eget ämne genom hela grundskolan, med egen kursplan och egna mål. I grundskolans mellersta årskurser syns dock inte fysik i elevernas scheman utan undervisas inom ramen för NO eller i ämnesövergripande teman. Skolinspektionens kvalitetsgranskning Fysik i grundskolans mellanår har sett många goda exempel på sådan tematisk undervisning.
Fysik

Nyanlända elever, 2014:3

Skolinspektionen har följt undervisningen för nyanlända elever i 10 skolor. Granskningen visar att det är viktigt att kartlägga varje elevs kunskaper och att anpassa undervisningen efter resultatet. Det är också viktigt med en gemensam strategi på skolan för att ge de nyanlända en så bra start som möjligt.
Nyanlända elever

Rätten till kunskap, 2010:14

Fyrkantig undervisning och lågt ställda förväntningar på elevernas förmåga äventyrar deras rätt till god utbildning. Det visar Skolinspektionens granskning av 40 grundskolor. Men granskningen visar också på många goda exempel på undervisning som ger alla elever möjlighet att utvecklas.
Rätten till kunskap 

Skolans arbete med extra anpassningar

Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska skolan anpassa undervisningen efter elevens behov. Många skolor behöver utveckla det arbetet för att eleverna ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 12 av 15 skolor hade utvecklingsbehov eller brister i Skolinspektionens granskning.
Skolans arbete med extra anpassningar

Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska, 2010:16

Barn som inte har svenska som modersmål får sämre förutsättningar att nå målen. Det beror bland annat på att personalen inte vet tillräckligt mycket om barnens erfarenheter och kunskaper och de anpassar inte heller verksamheten efter barnens behov. Det visar en granskning av 21 förskolor och 21 grundskolor i 12 kommuner. Men det finns också många goda exempel på arbete för att stödja flerspråkiga elevers lärande.
Flerspråkiga elever

Stöd och stimulans i klassrummet, 2014:2

”Jag gillar utmaningar. Nya saker blir utmaningar, då blir man mer motiverad att plugga”. Varje dag möter lärare den dubbla utmaningen i att ge elever som ligger långt fram stimulans, samtidigt som de som ligger efter måste få det stöd de behöver. Skolinspektionen har granskat 46 skolors arbete med stöd och stimulans, med utgångspunkt i hur eleverna upplever undervisningen.
Stöd och stimulans i klassrummet

Teknik i grundskolan, 2014:4

Skolinspektionen har granskat teknikundervisningen i 22 grundskolor. Granskningen visar att teknikämnet många gånger har en undanskymd plats och att undervisningens kvalitet behöver förbättras på flera sätt, bland annat för att bli mer relevant och intressant för eleverna. I webbmaterialet finns ett verktyg för att granska teknikundervisningen på din skola.
Teknik i grundskolan

Utmaningar i undervisningen

Många elever vill ha och behöver mer utmaningar i undervisningen. I arbetet med att granska skolorna ser Skolinspektionen exempel på elever som skulle kunna nå längre i sitt lärande. De fungerar ofta väl i skolan, men de behöver mer utmaningar för att inte gå miste om den utveckling och lärande de har rätt till. Det visar denna tematiska analys från Skolinspektionen.
Tematisk analys: Utmaningar i undervisningen (PDF-fil, nytt fönster)

Stödmaterial från Specialpedagogiska myndigheten

Stödmaterial om extra anpassningar

Stödmaterial från Skolverket

Allmänna råd för planering och genomförande av utbildningen, Skolverket 2011 (extern länk, nytt fönster)
Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen, Skolverket 2012 (extern länk, nytt fönster)
Att arbeta med särskilt begåvade elever (extern länk, nytt fönster)