Anpassning: Granskningsmetoder

Skolinspektionens underlag vid granskningar

Skolinspektionens granskningar ska ge underlag för att ta ställning till om alla elever ges förutsättningar att nå de nationella målen. Inför en tillsyn tar inspektörerna del av dokumentation från skolan och resultaten från Skolenkäten. Under besöket på skolan genomför inspektörerna intervjuer med rektor, lärare och annan skolpersonal samt med elever. Ibland görs också intervjuer med föräldrar. I vissa fall gör inspektörerna observationer. Till sin hjälp har inspektören en rad underlag. Underlagen kan med fördel även användas av den skola som vill utvärdera en eller flera delar av den egna verksamheten.

Skolenkäten

Skolenkäten är en del av den regelbundna tillsynen och syftar till att samla in såväl elevers som vårdnadshavares och den pedagogiska personalens synpunkter. Resultaten blir ett viktigt underlag inför bedömningen av skolan. Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin. Skolan får genom att ta del av resultaten av skolenkäten en beskrivning av den egna skolan som kan användas i självgranskande syfte. I Skolenkäten finns bland annat frågor som riktar sig till pedagogisk personal och som handlar om anpassning av undervisningen efter elevens förmåga samt om stimulans, stöd och utmaningar.

Följande frågor i Skolenkäten berör anpassning av undervisningen:

Anpassning efter elevens förmåga

 • Jag har möjlighet att hjälpa elever som är i behov av det.
 • Jag har möjlighet att anpassa min undervisning efter elevernas olika förutsättningar.
 • Jag försöker hitta alternativa arbetssätt för elever som har svårt att nå kunskapskraven.

Stimulans och utmaningar

 • Jag har möjlighet att hitta utmaningar för mina elever.
 • Jag har utrymme att ge stimulerande uppgifter till alla elever.
 • Jag tycker det är viktigt att eleverna får vänta in varandra så att vi går vidare tillsammans i kunskapsutvecklingen.

Elevinflytande

 • Eleverna ges möjlighet att påverka skolans verksamhet efter ålder och mognad.
 • Eleverna är med och planerar hur undervisningen ska genomföras.
 • Jag låter mina elever påverka arbetssätten i undervisningen.

Ta del av samtliga frågor i Skolenkäten

Här kan du också ta del av resultatet av Skolenkäten, skola för skola. Tänk dock på att alla skolor inte har gjort enkäten, eftersom den bara har använts ett par år:
Skolenkäten i databasen SIRIS (extern länk, nytt fönster)

Observationschema

Observationsschemat är ett stöd för att strukturera och systematisera iakttagelser gjorda under lektionstid i samband med vissa kvalitetsgranskningar. I kvalitetsgranskningarna gör Skolinspektionen en djupare studie av en begränsad del av verksamheten. Observationsschemat används framför allt i de kvalitetsgranskningar som fokuserar på undervisningen i ett särskilt ämne. Vid observationerna för inspektörerna anteckningar om vad som sker i klassrummet, med översiktliga tidsredovisningar av olika skeden och händelser.

Det är framför allt i sektion 3, indikatorer 10 och 11, som vi observerar anpassning. Här kan du ladda ner hela observationsschemat:

PDF-format
Observationsschema (PDF-fil, nytt fönster)

Word-format
Observationsschema (Word-fil, nytt fönster)

Här nedan presenteras exempel på observationspunkter som gäller särskilt för individanpassning, stöd och utmaningar. Detta är exempel på observationspunkter som gäller lärarnas undervisning:

Läraren ser till att arbetet under lektionen är tankemässigt utvecklande

 • Läraren ställer öppna frågor där svaret inte är givet.
 • Läraren ger eleverna möjlighet att tänka efter innan de yttrar sig.
 • Läraren hjälper eleverna att utveckla sina utsagor och argumentation med hjälp av uppföljande frågor.
 • Läraren använder sig endast undantagsvis av korta kontrollfrågor eller fråga-svarsmönster (dvs. IRE-mönster som inte gynnar elevernas förståelse och kunskapsutveckling).
 • Läraren ger eleverna möjligheter att reflektera och problematisera, i grupp eller enskilt.
 • Läraren ger eleverna uppgifter som stimulerar deras egen aktivitet.
 • Läraren ger eleverna stöd genom att visa på och låta dem utveckla olika lärandestrategier.

Läraren anpassar undervisning till eleverna i gruppen

 • Läraren tar sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter och tidigare lärande.
 • Läraren varierar sin undervisning för att möta elever med olika förförståelse och kunskapsnivå.
 • Läraren ser till att eleverna får uppgifter som är utmanande utifrån deras förutsättningar.
 • Läraren ger eleverna uppgifter ”utan tak”, dvs. av sådan art att eleverna på olika sätt kan fördjupa sig och aktivt arbeta med dem under hela den avsatta tiden.

Läraren ser till att elever med behov av stöd under lektionen får stöd

 • Läraren ser till att det inte råder någon osäkerhet om när och hur eleverna kan få hjälp med sitt arbete under lektionen.
 • Läraren ger eleverna möjligheter att hjälpa varandra.
 • Läraren ger vid behov elever möjlighet att träna och ägna mer tid åt olika moment och aktiviteter.
 • Läraren ger eleverna tillgång till de verktyg och hjälpmedel de behöver