Rektors ledarskap: Det granskar vi

Rektors ansvar för utveckling

Skolinspektionens granskning inriktar sig på att rektor tar sitt ansvar som pedagogisk ledare och chef och verkar för att utbildningen utvecklas. Rektorn är drivande i arbetet med att utveckla undervisningen mot de nationella målen.

Utgångspunkten ska vara vad forskning och beprövad erfarenhet visat vara goda undervisningsmetoder. Dessa måste anpassas i en dialog med varje lärare till situationen på skolan och de behov som finns hos varje elev. Rektorn har god kunskap om det inre arbetet i skolan och tar ansvar för att den pedagogiska personalen arbetar utifrån de nationella styrdokumenten. Rektorn ser också till att lärarna får löpande pedagogisk ledning så att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen.

Rektors ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet

Skolinspektionens granskning inriktar sig på att rektorn ansvarar för skolans resultat och för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete vid skolenheten samt omsätter resultaten i åtgärder för att uppfylla de nationella målen.

Rektorn ansvarar för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som består i uppföljning – planering – utveckling – uppföljning av utbildningen. Kvalitetsarbetet genomförs tillsammans med lärare, övrig personal, elever och föräldrar och det är rektors ansvar att se till att förbättringsarbetet präglas av delaktighet som stimulerar till samarbete mellan enskilda lärare, arbetslag och ämnesgrupper.

I kvalitetsarbetet ingår också att göra analyser av skolans utvecklingsbehov kopplat till personalens kompetens och att använda kompetensutveckling för att främja det långsiktiga förbättringsarbetet. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och det ska finnas rutiner för att redovisa skolans utvecklingsbehov till huvudmannen.