Rektors ledarskap: Granskningsmetoder

Skolinspektionens underlag vid granskningar

Skolinspektionens granskningar ska ge underlag för att ta ställning till i vad mån verksamheterna ger förutsättningar för elever att nå de nationella målen. Inför en tillsyn tar inspektörerna del av dokumentation från skolan samt resultaten från Skolenkäten. Under besöket på skolan sker, beroende på hur omfattande tillsynen är, bland annat en rundvandring med elever, intervjuer med rektor, lärare och elever, klassrumsobservationer och i vissa fall djupintervjuer.

Till sin hjälp har inspektören en rad underlag. Underlagen kan med fördel även användas av den skola som vill utvärdera en eller flera delar av den egna verksamheten. Nedan presenteras utdrag ur Skolinspektionens underlag där vi särskilt fokuserar på rektors ledarskap.

Skolenkäten

Skolenkäten är en del av den regelbundna tillsynen och syftar till att samla in elevers, vårdnadshavares och den pedagogiska personalens synpunkter, som ett viktigt underlag inför bedömningen av skolan. Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor där Skolinspektionen har tillsyn följande termin. Genom att ta del av resultaten får skolan en nulägesbedömning av den egna verksamheten som kan användas i självgranskande syfte.

I Skolenkäten finns bland annat frågor som riktar sig till pedagogisk personal och som handlar hur rektors ledarskap på skolan fungerar:

  • Rektor har god kunskap om det dagliga arbetet i skolan.
  • Rektor arbetar för att främja elevernas kunskapsutveckling.
  • Rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan.

Ta del av samtliga frågor i Skolenkäten

Här kan du också ta del av resultatet av Skolenkäten, skola för skola. Tänk dock på att alla skolor inte har gjort enkäten, eftersom den bara har använts ett par år:
Skolenkäten i databasen SIRIS (extern länk, nytt fönster)

Intervjuguide från Skolinspektionens kvalitetsgranskning

Skolinspektionen har specialstuderat rektors ledarskap i två kvalitetsgranskningar. I samband med den första granskningen tog vi fram en en intervjuguide, som kan vara användbar i skolan utvecklingsarbete:
Intervjuguide: Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten (PDF-fil, nytt fönster)