Kvalitetsarbete: Fördjupning

Skolinspektionen

Framgång i undervisningen

Tilltro till varje elevs förmåga, att skolan anpassar undervisningen efter varje elev och att lärarna fungerar som tydligare ledare – det är tre viktiga faktorer för en framgångsrik undervisning. Det visar en sammanställning av aktuell forskning som Skolinspektionen har tagit fram. Här kan du ladda ner sammanställningen.
Framgång i undervisningen

Navet i skolornas utvecklingsarbete

Här finns ett utdrag ur Skolinspektionens årsrapport för 2012 som särskilt tar upp kvalitetsarbetet:
Navet i skolornas utvecklingsarbete 

Skolinspektionens årsrapport

Rapporten innehåller en presentation och analys av myndighetens arbete under åren 2009-2014.
Från huvudmannen till klassrummet – tät styrkedja viktig för förbättrade kunskapsresultat (PDF-fil, nytt fönster)

Uppföljning och utvärdering av elevers kunskapsutveckling 2010:10

Skolinspektionen har granskat hur 40 skolor arbetar med uppföljning och utvärdering av elevers kunskapsutveckling samt hur de utifrån det arbetar systematiskt för att höja resultaten. Granskningen visar att de flesta skolor inte sammanställer eller analyserar elevernas resultat på övergripande nivåer.
Uppföljning och utvärdering av elevers kunskapsutveckling 2010:10

Ingen aning utan uppföljning 2009:4

Om hur 20 kommuner följer upp sin vuxenutbildning. Skolinspektionen 2009.
Ingen aning utan uppföljning, 2009:4 (PDF-fil, nytt fönster)

Varannan i mål, 2009:1

Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Skolinspektionen 2009.
Varannan i mål, 2009:1 (PDF-fil, nytt fönster)

Rektors ledarskap, 2012:1

Många huvudmän behöver, i dialog med rektorerna, försäkra sig om att rektorerna har goda förutsättningar att arbeta som pedagogiska ledare. Det visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning Rektors ledarskap 2012. Den visar också på tre utvecklingsområden för rektorerna: Ledning för framgångsrik undervisning, tydliga roller och processer samt ledning av utvecklingsarbetet.
Rektors ledarskap 2012

Rektors ledarskap 2010:15

Skolinspektionens första granskning av rektors ledarskap i 30 grundskolor, som publicerades 2010, visar att många skolor har ett otydligt ledarskap och att de gemensamma målen inte styr skolans arbete mot ökad måluppfyllelse.
Rektors ledarskap 2012

Skolverket

BRUK

BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Självskattningen görs med hjälp av indikatorer och kriterier som är framtagna med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten.
Skolverket.se: BRUK (extern länk, nytt fönster)

Kvalitetsarbete

Skolverket har uppdraget att ge stöd till skolornas eget kvalitetsarbete. På deras hemsida finns ett omfattande material som också innehåller vägledning till kvalitetsarbete i praktiken. På denna sida finner du också Skolverkets allmänna råd (2012) ”Allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet”
Skolverket.se: Kvalitetsarbete (extern länk, nytt fönster)

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Huvudmannen ska, som ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen, även se till att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå.
Skolverket.se: Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete (extern länk, nytt fönster)

Forskning lyfter

Forskning lyfter är Skolverkets utvecklingsinsats (2013) med fokus på begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken. Insatsen är ett stöd för den egna skolans utveckling för att bättre möta skollagens skrivning att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. En viktig faktor för utveckling är det kollegiala lärandet. På länken nedan hittar du dokumentation från insatsen samt filmer.
Skolverket.se: Forskning lyfter Norr (extern länk, nytt fönster)

Övrig litteratur

Det finns en stor mängd litteratur på området. Förslagen nedan ska enbart ses som tips för vidare läsning:

  • Jan Håkansson (2013), Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem: strategier och metoder
  • John Hattie (2012), Synligt lärande för lärare
  • Jonas Höög, Olof Johansson (2011), Struktur, kultur, ledarskap: förutsättningar för framgångsrika skolor
  • Lars Svedberg (red.), Olof Johansson (red.), (2013), Att leda mot skolans mål