Förändringar som rör introduktionsprogrammen

Från den 1 juli 2019 sker som nämnts ovan flera ändringar i introduktionsprogrammen i gymnasieskolan. 

Utbildningsplanen 

Enligt 17 kap. 7 § skollagen ska utbildningen på ett introduktionsprogram följa en plan för utbildningen som beslutas av huvudmannen. Nytt från den 1 juli 2019 är att utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. För varje elev ska det som hittills upprättas en individuell studieplan. 

Eftersom introduk¬tionsprogrammen inte har en nationellt fastställd struktur blir skolhuvudmannens plan för utbildningen och elevens individuella studieplan särskilt viktiga.

Bedömning av en nyanländ elevs kunskaper 

En ny bestämmelse har införts om bedömning av elevs kunskaper i 17 kap 14 a §.  När en nyanländ elev tas emot till språkintroduktion ska elevens kunskaper bedömas, om en sådan bedömning inte är uppenbart onödig. Bedömningen ska göras skyndsamt så att en individuell studieplan enligt 7 § kan upprättas för eleven inom två månader från mottagandet. Resultatet av bedömningen ska ligga till grund för den individuella studieplanen. Vad som avses med nyanländ framgår av 3 kap. 12 a §.

Bestämmelsen tillämpas först på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2019.

Minsta garanterad undervisningstid 

Enligt 17 kap 16 § skollagen ska utbildningen på ett introduktionsprogram bedrivas i en omfattning som motsvarar heltidsstudier. Eleverna har rätt till i genomsnitt minst 23 timmars undervisning i veckan. Det motsvarar undervisningstiden på gymnasieskolans yrkesprogram. Utbildningens omfattning får dock minskas för en elev som begär det om huvudmannen för utbildningen bedömer att det finns särskilda skäl. 

Eftersom introduktionsprogrammen har olika syften ska innehållet i utbildningen, och därmed undervisningen, utformas utifrån elevens behov och i linje med den plan för utbildningen som huvudmannen upprättat enligt 17 kap 7 § se ovan. 

Bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2018.

Preparandutbildningen försvinner

Från och med den 1 juli 2019 ersätts preparandutbildningen av programinriktat val (det program som nu heter programinriktat individuellt val). Det kommer således att finans fyra introduktionsprogram och de är programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. 

En särskild PM bör upprättas om förändringarna för introduktionsprogram.