Gymnasieskola

Flera ändringar sker i bestämmelserna om gymnasieskolan i enlighet med förslag i propositionen 2017/18:183 om en gymnasieutbildning för alla. Delar av detta lagstiftningspaket började tillämpas direkt den 1 juli 2018 t.ex. reglerna om att stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. Detsamma gäller bestämmelsen om att information om elever som behövs för att underlätta elevernas övergång mellan skolformer eller inom skolformer ska överlämnas från den avlämnande skolenheten till den mottagande skolenheten samt garanterad undervisningstid på introduktionsprogram.

Andra delar av lagstiftningspaket trädde i kraft den 1 juli 2018 men tillämpas först på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2019 t.ex. bedömningen av nyanländas kunskaper vid mottagande till språkintroduktion, att preparandutbildningen avskaffas och bestämmelser om programinriktat val införs. Andra delar av lagstiftningspaketet träder i kraft den 1 juli 2019 t.ex. kravet på att varje elev ska ha en mentor och förtydligandet av utbildningsplanen.

Mentor

En ny bestämmelse införs om mentor i 15 kap. 19 a § skollagen. Varje elev i gymnasieskolan ska ha en mentor som ska följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. Mentorn ska uppmärksamma om eleven kan behöva stöd och i så fall skyndsamt informera berörd skolpersonal.
Bestämmelsen träder i kraft den 1 juli 2019.
Även i gymnasiesärskolan införs krav på att varje elev ska ha en mentor