Krav på att huvudmannen utser skolchef och nya regler om skolchefens uppgift

Enligt en ny bestämmelse i 2 kap. 8 a § skollagen ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.
Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018 och ska tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs från och med 1 januari 2019.

2 kapitlet 8 a § skollagen och proposition 2017/18:182 Samling för skolan.

Det nya kravet på skolchef gäller för såväl offentliga som fristående huvudmän. Bestämmelsen gäller hela skolväsendet och omfattar alltså alla skolformer, från förskola till särskild utbildning för vuxna, och fritidshemmet.

Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslutande författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget att se till att alla föreskrifter för utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet.

Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska hen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som ju är ytterst ansvarig. Det kan till exempel handla om att det inte finns tillräckligt med resurser för att genomföra de åtgärder som behövs. Men ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs enligt gällande regelverk ligger i slutändan alltid på huvudmannen (2 kap. 8 § skollagen).