Utvecklingsarbete

Gör följande tankeexperiment. I en kommun i Sverige ligger två högstadieskolor. Bägge drivs av kommunen och eleverna kommer från samma del av kommunen och delar liknande hemförhållanden. Den ena skolan har goda kunskapsresultat och eleverna upplever skolmiljön som trygg. Den andra skolan har bristfälliga kunskapsresultat och upplevs som mer otrygg av eleverna. På den första skolan känner sig de flesta elever stimulerade och utmanade i sitt lärande medan på den andra skolan upplever många elever lektionerna som trista, enformiga och oinspirerande.

Varför ser det ut så här? Hur kan det vara så att två skolor med så liknande förutsättningar lyckas så olika med sitt uppdrag? I skriften ”Navet i skolornas utvecklingsarbete” visar vi på varje skolas ansvar för att förbättra den egna verksamheten. Som exempel använder vi de två fiktiva skolorna och beskriver vilken roll skolornas kvalitetsarbete spelar för att eleverna ska få så goda förutsättningar som möjligt i sitt lärande och utveckling. När skolorna brister i kvalitetsarbetet är det ytterst den enskilda eleven och dennes rätt till en god utbildning som drabbas. Du kan ladda ner skriften till höger på denna sida.

Skriften ”Navet i skolornas utvecklingsarbete” är ett särtryck av en del av Skolinspektionens rapport ”Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring”. I rapporten sammanfattar vi våra erfarenheter av inspektionsarbetet under 2012. Du kan även ladda ner denna rapport till höger på sidan.