Skolans lokala styrkedja

Styrkedjans fyra länkar

Elever, lärare, rektorer och huvudmän har alla viktiga roller att spela för att tillsammans skapa en bra skola. Tillsammans bildar de skolans lokala styrkedja.

  • Eleven har rätt till en bra utbildning i en trygg miljö. Genom delaktighet och inflytande får eleven möjlighet att berätta för läraren hur undervisningen fungerar.
  • Läraren ansvarar för att varje elev får det stöd som behövs. Läraren berättar för rektor vad som behövs.
  • Rektor leder utvecklingsarbetet och ska se till att varje elev får den undervisning han eller hon har rätt till. Rektor tar reda på lärarnas och elevernas behov. En del saker åtgärdar rektor själv, en del måste tas upp med huvudmannen.
  • Huvudmannen ska skapa goda förutsättningar för skolornas utvecklingsarbete. Det innebär bland annat att ha en dialog med rektor för att förstå skolans verksamhet och behov.

Samarbete, tillit och kommunikation håller ihop kedjan

För att få en stark styrkedja behöver alla delar att samspela med varandra. Här är samarbete, tillit och god kommunikation tre viktiga nyckelord.

Hur kan din verksamhet utvecklas?

I skriften ”Från huvudmannen till undervisningen” kan du läsa mer om styrkedjan. Där finns också frågor för reflektion, som är särskilt anpassade för lärare, rektorer och dig som arbetar på huvudmannanivå, till exempel i kommunal förvaltning eller inom den centrala administrationen på ett utbildningsföretag.

Reflektionsfrågorna kan till exempel användas som utgångspunkt för diskussioner i arbetslaget eller med kollegorna kring hur samarbetet fungerar med de övriga nivåerna i styrkedjan. Vad är ni bra på och vilka delar kan ni behöva stärka? Hur kan ni göra det?

Skriften finns att ladda ner till höger på sidan, tillsammans med annat material som kan vara användbart i en diskussion kring hur den lokala styrkedjan fungerar.