Kvalitetsarbete: Det granskar vi

Kvalitetsarbetet ska bedrivas systematiskt 

Skolan ska bedriva ett kvalitetsarbete som bidrar till utveckling av utbildningens kvalitet. Kvalitetsarbetet bygger på en systematik som innebär att man kontinuerligt följer upp verksamheten. För att arbetet ska vara systematiskt behöver man göra en nulägesbedömning och analys av den egna verksamheten, med utgångspunkt i skolans mål, samt sätta in lämpliga åtgärder för att åtgärda det som brister och öka måluppfyllelsen.

Delaktighet

Det är viktigt att lärare, övrig personal och elever är delaktiga i kvalitetsarbetet. Detta kan till exempel ske genom att elever får vara med och kartlägga sin skola i trygghetsarbetet, genom elevenkäter om trivsel eller genom att man inhämtar elevernas åsikter om nödvändiga åtgärder på annat sätt. 

Även vårdnadshavare bör ha möjlighet att delta i arbetet. Detta kan till exempel ske genom kontakten med vårdnadshavare som skolorna har genom föräldramöten och liknande. På så sätt får skolan ett bra underlag för att bedöma vilka faktorer som påverkar elevernas kunskapsresultat och hur resultaten kan förbättras. Medverkan av eleverna gör också att de känner sig mer delaktiga i de åtgärder som sätts in och förstår varför de är nödvändiga.

Rutiner och dokumentation

Kvalitetsarbetet ska innehålla rutiner för när och hur utvärdering och uppföljning av elevernas kunskapsresultat ska ske. Underlag, utvärderingar och föreslagna åtgärder ska genomföras och dokumenteras löpande. Dokumentationen ska vara ändamålsenlig vilket betyder att den ska ge underlag för att kunna följa upp verksamheten. Rektor bör därför skapa arbetssätt och rutiner som är effektiva när det gäller att dokumentera skolverksamheten.

Rektor ansvarar också för att det finns rutiner för att redovisa konstaterade utvecklingsbehov till huvudmannen. Kvalitetsarbetet på huvudmannanivå ska bygga på de uppgifter som kommer fram i verksamheternas och på andra uppgifter som är väsentliga för uppföljning och utveckling. Huvudmannen är skyldig att skapa goda förutsättningar för skolorna att utvecklas.